Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Με την παρούσα Ανακοίνωση η ΕΛΤΕ εφιστά την προσοχή των ελεγκτικών εταιρειών και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων ΞΧ/ΧΤ ως απότοκο του πολέμου στην Ουκρανία. Ακολούθως παρατίθενται ορισμένα προτεινόμενα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι ελεγκτικές εταιρείες και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές :

  • Eνημέρωση για τις πρόσφατες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στα κάτωθι link :

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/history-restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/belarus-timeline/

  • Προσδιορισμός όλων των πελατών, οι οποίοι έχουν φυσική έδρα στη Ρωσία και τη Λευκορωσία ή είναι συνδεδεμένοι με άτομα και οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις.
  • Εντοπισμός του πραγματικού ιδιοκτησιακού καθεστώτος των πελατών και άμεσων ή έμμεσων δεσμών τους με πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (ΠΕΠ) ή οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις, καθώς η ιδιοκτησία από οντότητες Ρωσικών ή Λευκορωσικών συμφερόντων μπορεί να είναι άδηλη.
  • Στην περίπτωση επιχειρηματικής σχέσης με άτομα ή οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις να αξιολογήσετε το ενδεχόμενο της διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εάν διαπιστωθούν δεσμοί μεταξύ των πελατών και των ατόμων ή οντοτήτων στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος