Λήψη / Μεταφόρτωση
 

Σε συνέχεια της υπ’αρ. 026/2021 Ανακοίνωσης της, η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι η το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) δημοσίευσε τους προσωρινούς πίνακες Επιλέξιμων Υποψηφίων και Αποκλειομένων της υπ’ αρ. 6ΔΣ/2021 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – (ΑΔΑ:ΨΒΗΧ6Η6-Τ9Τ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων «ΕΛΤΕ», κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4735/2020.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση από την Τρίτη 10-5-2022 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 16-5-2022  και ώρα 14:00,  αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).