Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) δημοσίευσε την Έρευνα Αμοιβών Ελέγχου 2022: Κατανόηση των αμοιβών ελέγχου και μη ελεγκτικών υπηρεσιών, 2013-2020.

 Η νέα μελέτη αναλύει πληροφορίες σχετικά με επαγγελματικές υπηρεσίες που  σχετίζονται με τον έλεγχο, τις φορολογικές και άλλες μη ελεγκτικές επαγγελματικές υπηρεσίες και  παρέχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, στις αγορές των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ευρώπης σε εννέα κλάδους οντοτήτων εισηγμένων στο χρηματιστήριο.

Τα ευρήματα της έρευνας υποδεικνύουν :

  • Σημαντικές διαφορές μεταξύ των δικαιοδοσιών και των κλάδων.
  • Σχετικά υψηλότερο κόστος, σε σχέση με τα έσοδα, για ελέγχους και υπηρεσίες από μικρότερου μεγέθους οντότητες.
  • Διαφορές μεταξύ των δικαιοδοσιών, σε επίπεδο αμοιβών, που καταβάλλονται για συγκεκριμένες κατηγορίες  μη ελεγκτικών υπηρεσιών.
  • Σταθερή ή πτωτική τάση στις αμοιβές μη ελεγκτικών υπηρεσιών σε όλες τις δικαιοδοσίες.

Η μελέτη επικαιροποιεί  την ανάλυση που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από την IFAC το 2019. Η IFAC σχεδιάζει να επικαιροποιήσει αυτήν τη μελέτη και με τα δεδομένα του οικονομικού έτους 2021.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος