Σε εφαρμογή του άρθρου 11 του Κανονισμού ΕΕ 537/2014, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους οντοτήτων δημόσιου συμφέροντος, υποβάλλουν συμπληρωματική έκθεση προς την επιτροπή ελέγχου της ελεγχόμενης οντότητας το αργότερο την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης ελέγχου.

Για τις περιπτώσεις των υποχρεωτικών ελέγχων σε οντότητες δημοσίου συμφέροντος που αφορούν τη χρήση 2021, οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες καλούνται όπως αποστείλουν στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων αντίγραφο της συμπληρωματικής έκθεσης που υποβάλλεται προς την επιτροπή ελέγχου κάθε ελεγχόμενης οντότητας.

Η αποστολή των στοιχείων πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης ελέγχου, συγκεντρωτικά για κάθε ελεγκτική εταιρεία και μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση a_report@elte.org.gr.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος