Η ετήσια σύνοδος ολομέλειας του IFIAR πραγματοποιήθηκε στις 25-27 Απριλίου 2022, με εκπροσώπους από 53 δικαιοδοσίες μέλη του IFIAR, μεταξύ των οποίων και η Ε.Λ.Τ.Ε., να συμμετέχουν σε συζητήσεις με επίκεντρο τη μετάβαση στη Νέα Κανονικότητα.

Σε μια σειρά από πάνελ συζητήσεων, τα μέλη και άλλοι εκπρόσωποι ενδιαφερομένων συζήτησαν για την τρέχουσα κατάσταση της εποπτείας του ελέγχου και τις πιθανές επιπτώσεις για τις εποπτικές αρχές ελέγχου, τις αναδυόμενες τάσεις και τις εξελίξεις που προκύπτουν από τη Νέα Κανονικότητα.

Η ετήσια σύνοδος ολομέλειας του IFIAR του 2022 πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή καθώς ο κόσμος βγαίνει από την πανδημία και αντιμετωπίζει νέες σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Είναι σημαντικό οι εποπτικές αρχές ελέγχου να προσαρμοστούν σε αυτό το «νέο κανονικό» περιβάλλον για να ανταποκριθούν στους εξελισσόμενους επενδυτές και στις ανάγκες όλων των ενδιαφερομένων μερών. Η Ολομέλεια παρέχει στα μέλη μας ένα φόρουμ για ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και προοπτικών που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της αποστολής του IFIAR για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών, με τη βελτίωση της ελεγκτικής εποπτείας παγκοσμίως», σχολίασε ο Duane DesParte, Πρόεδρος του IFIAR.

Στη διάρκεια της Συνεδρίασης τέθηκαν κυρίως τα κάτωθι θέματα:

  • Συζητήθηκαν οι διάχυτες παγκόσμιες τάσεις που επηρεάζουν την κοινωνία σήμερα, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις για τις κεφαλαιαγορές, τη χρηματοοικονομική αναφορά, τον έλεγχο και την εποπτεία ελέγχου.
  • Μέλη του IFIAR από την Ασία, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή διατύπωσαν τις προοπτικές των αρχών τους για προσαρμογή στη Νέα Κανονικότητα , παρέχοντας απόψεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της ελεγκτικής εποπτείας στις δικαιοδοσίες τους και δίνοντας πληροφορίες για πιθανές σχετικές μελλοντικές εξελίξεις.
  • Μέλη του IFIAR από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ωκεανία μοιράστηκαν τις απόψεις τους σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των υψηλής ποιότητας ελέγχων.
  • Εκπρόσωποι του external Advisory Group to IFIAR’s Investor and Other Stakeholder Working Group συζήτησαν τις αναδυόμενες προσδοκίες των επενδυτών και άλλων ενδιαφερομένων τόσο από τους ελεγκτές όσο και από τις εποπτικές αρχές ελέγχου στο τρέχον περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο αυτές οι προσδοκίες έχουν διαμορφωθεί από τα πρόσφατα γεγονότα που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας COVID 19.
  • Οι επικεφαλείς των Monitoring Group (MG), Public Interest Oversight Board and International Auditing and Assurance Standards Board ανέφεραν την πρόοδο της εφαρμογής των Συστάσεων του Monitoring Group για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς πλαισίου καθορισμού προτύπων ελέγχου και δεοντολογίας και εξήγησε πώς οι προοπτικές των εποπτικών αρχών ελέγχου και του IFIAR λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία καθορισμού προτύπων.
  • Στη σύνοδο συμμετείχαν επίσης ένας εκπρόσωπος από το Global Public Policy Committee (GPPC) – μια ομάδα που περιλαμβάνει τα έξι μεγαλύτερα παγκόσμια δίκτυα ελεγκτικών εταιρειών – και ένας εκπρόσωπος από το IFRS Foundation για να συζητηθούν τα αναδυόμενα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) πλαίσια αναφοράς και διασφάλισης .

Αναθεωρημένες Βασικές Αρχές του IFIAR

Τα μέλη ενέκριναν ένα αναθεωρημένο σύνολο Βασικών Αρχών του IFIAR που αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις στην εποπτεία του ελέγχου από το 2011, που αναπτύχθηκαν αρχικά οι βασικές αρχές IFIAR. Οι βασικές αρχές χρησιμεύουν ως οδηγός έμπνευσης για την καλή εποπτεία ελέγχου για τα μέλη του IFIAR, τις υπό ανάπτυξη εποπτικές αρχές ελέγχου και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Νέα Κατηγορία Μέλους IFIAR

Τα μέλη ενέκριναν επίσης μια αναδιαρθρωμένη κατηγορία μελών, επιτρέποντας σε ανεξάρτητες εποπτικές αρχές που βρίσκονται ακόμη στο αρχικό στάδιο της ανάπτυξης των προγραμμάτων τους για την εποπτεία του ελέγχου, να επωφεληθούν από το IFIAR, καθώς υλοποιούν τα προγράμματά τους και προχωρούν προς την πλήρη λειτουργία τους.

Σχετικά με το IFIAR

To IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) συγκροτήθηκε το 2006 και απαρτίζεται από τις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές 53 κρατών (Αφρικής, Νότιας Αμερικής, Βόρειας Αμερικής, Ασίας, Ωκεανίας και Ευρώπης). Με σκοπό την εξυπηρέτηση και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και του επενδυτικού κοινού, το IFIAR έχει δημιουργήσει μία πλατφόρμα για διάλογο και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα ποιοτικών ελέγχων και βέλτιστων πρακτικών των εποπτικών αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο προάγοντας τη συνεργασία και τη συνέπεια μεταξύ τους.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος