Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει την ετήσια έρευνα έτους 2021 του International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) αναφορικά με τα ευρήματα των μελών του που προέκυψαν από τους ποιοτικούς ελέγχους επί των ελεγκτικών έργων που εκτελούνται από τις ελεγκτικές εταιρείες που συνδέονται με τα έξι (6) διεθνή ελεγκτικά δίκτυα.

Πενήντα τέσσερα μέλη του IFIAR συνέβαλαν στην έρευνα του 2021. Το IFIAR συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικά με δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων: ποιοτικούς ελέγχους  που πραγματοποιήθηκαν στα εσωτερικά συστήματα δικλίδων ποιότητας σε επίπεδο εταιρείας και επιθεωρήσεις μεμονωμένων ελεγκτικών αναθέσεων.

Tα συστήματα ποιοτικού ελέγχου αποτελούν τομέα εστίασης πολλών εποπτικών αρχών ελέγχου και ελεγκτικών εταιρειών, καθώς τα συστήματα αυτά χρησιμεύουν ως βάση για την εκτέλεση και την παρακολούθηση των ελέγχων ποιότητας. Για πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ποιοτικού ελέγχου των ελεγκτικών εταιρειών που συμβάλλει στην υποστήριξη της ποιότητας του ελέγχου, το IFIAR παρακολουθεί το ποσοστό των ελέγχων των ΟΔΣ που επιθεωρήθηκαν και είχαν τουλάχιστον ένα εύρημα (finding).

Το ποσοστό των ευρημάτων σε συνολικό επίπεδο παραμένει υψηλό και τονίζεται η ανάγκη για τις ελεγκτικές εταιρείες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των ευρημάτων.

Το IFIAR παροτρύνει τα δίκτυα του GPPC (Global Public Policy Committee (GPPC) of the six largest international accounting networks) και τις εταιρείες μέλη τους να συνεχίσουν τις προσπάθειες βελτίωσης με σκοπό την επίτευξη συνεπούς και υψηλής ποιότητας ελέγχου και ενθαρρύνει τον διάλογο του IFIAR με τα δίκτυα GPPC και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των μελών του IFIAR.

Η Ε.Λ.Τ.Ε., ως μέλος του IFIAR, συμμετείχε στην έρευνα του 2021.

Έρευνα IFIAR 2021 σχετικά με τα ευρήματα ποιοτικών ελέγχων

Ανακοίνωση IFIAR

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος