Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι το ACCA σε συνεργασία με την ΕΛΤΕ και το ΣΟΕΛ δημοσίευσε έκθεση στην οποία παρουσιάζονται συνοπτικά οι ελεγκτικές πτυχές προτεινόμενων αλλαγών, οι οποίες έχουν τεθεί σε διαβούλευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρύτερα σε διεθνές επίπεδο.

Τρέχουσες αξιολογήσεις μεταρρυθμίσεων, τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως, προτείνουν ριζικές αλλαγές στο ευρύτερο οικοσύστημα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις σχετίζονται με τους τρεις βασικούς πυλώνες – δηλαδή τον έλεγχο, την εταιρική διακυβέρνηση και την εποπτεία και επιβολή αυτών (όπως προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) , συμβάλλοντας σε υψηλής ποιότητας και αξιόπιστες εταιρικές αναφορές.

Η έκθεση αυτή προορίζεται κυρίως στο να καθοδηγήσει και να ενημερώσει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, και ευρύτερα τους επαγγελματίες λογιστές, ώστε:

  • να παρακολουθούν τις αλλαγές και να έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τι σημαίνουν αυτές οι αλλαγές για τον σημερινό ορκωτό ελεγκτή λογιστή,
  • να παραμένουν ενήμεροι για να υποστηρίζουν καλύτερα τις ελεγχόμενες οντότητες,
  • να έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις επιπτώσεις για νέες δεξιότητες, γνώσεις και ανάπτυξη για τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή του μέλλοντος, που προκύπτουν από αυτές τις αλλαγές.

Η εκπαίδευση των επαγγελματιών του χώρου έχει να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, προσαρμοζόμενη έγκαιρα στις κυοφορούμενες αλλαγές.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος