Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) προχώρησε στη δημοσίευση του Exploring the IESBA Code, A Focus on Technology: Artificial Intelligence.

 Η δημοσίευση αυτή τονίζει τη σημασία εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για τους Επαγγελματίες Λογιστές (συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Προτύπων Ανεξαρτησίας και ειδικότερα τη συνάφεια των θεμελιωδών αρχών και το εννοιολογικό πλαίσιο του Κώδικα για την αντιμετώπιση θεμάτων δεοντολογίας που ενδέχεται να προκύψουν όταν η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται ή εφαρμόζεται από επαγγελματίες λογιστές. Συγκεκριμένα, η έκδοση ορίζει ένα σενάριο τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσει τους λογιστές στον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση απειλών για τη συμμόρφωση με τις θεμελιώδεις αρχές του Κώδικα.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος