Η προθεσμία υποβολής της πρώτης ετήσιας έκθεσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 13, της Κανονιστικής Πράξης 001/2021 της ΕΛΤΕ (Έγκριση κανονιστικής πράξης για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας) μετατίθεται έως την 30η Απριλίου 2022.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος