Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) αποσκοπώντας στο να συμβάλει και να προωθήσει την ανάπτυξη, υιοθέτηση και εφαρμογή διεθνών προτύπων υψηλής ποιότητας, εγκαινίασε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, Pathways to Accrual, παρέχοντας ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης σε πόρους που είναι χρήσιμοι για τις κυβερνήσεις και τις οντότητες του δημοσίου τομέα, που σχεδιάζουν και αναλαμβάνουν τη μετάβαση από τη λογιστική της ταμειακής βάσης στη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης και εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημόσιου Τομέα (IPSAS).

Με σκοπό να εξοπλιστούν οι οντότητες του δημοσίου τομέα με εργαλεία για μια προσεκτικά μελετημένη και ομαλή μετάβαση από τη λογιστική της ταμειακής βάσης  στη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση, το Pathways to Accrual:

  • Περιγράφει τα οφέλη και τις επιπτώσεις της υιοθέτησης και εφαρμογής της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση, συμπεριλαμβανομένων των IPSAS.
  • Καθορίζει τις βασικές αρχές για την ποιοτική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική και αποδοτική παροχή δημοσίων υπηρεσιών, τη διαφάνεια στα δημόσια οικονομικά και την εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών.
  • Διερευνά πολλαπλές οδούς μετάβασης για σταδιακή εφαρμογή του δεδουλευμένου.
  • Προσδιορίζει τα κύρια καθήκοντα που σχετίζονται με την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων και των προκλήσεων που σχετίζονται με τον προσδιορισμό καθώς και την επιμέτρηση αυτών των στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις.
  • Προσφέρει πρακτικές προτάσεις, καθοδήγηση και μελέτες περιπτώσεων (case studies) με βάση την εμπειρία άλλων οντοτήτων και δικαιοδοσιών.
  • Παρέχει συνδέσμους σε άλλες χρήσιμες οδηγίες και πόρους για να βοηθήσει τις οντότητες να λαμβάνουν τις καλύτερες αποφάσεις σε εξειδικευμένα θέματα.

Για να μεταβείτε στην πλατφόρμα πατήστε εδώ: https://pathways.ifac.org

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος