Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ με την υπ ́ αρ.  214/9/11-02-2022 Απόφασή του καθόρισε το ελεγκτικό  πλαίσιο βάση του οποίου θα διενεργούνται από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές οι έλεγχοι της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των απαιτήσεων της υπ’ αριθμ. 159337 ΕΞ 2021 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του  ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4449/2017, «Έκθεση Διασφάλισης» η οποία καλύπτει τα στοιχεία που προβλέπονται στην ανωτέρω Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Για το κείμενο της Απόφασης  πατήστε εδώ.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος