Το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ με την υπ ́ αρ.  214/4/11-02-2022 Απόφασή του καθόρισε το  πλαίσιο για τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΕ) 2020/1989 του European Single Electronic Format (ESEF).

 Οι ορκωτοί  ελεγκτές λογιστές, προκειμένου να “διατυπώσουν συμπέρασμα” σχετικά με το κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων οντοτήτων συμμορφώνονται με τις ισχύουσες «κανονιστικές απαιτήσεις», εκδίδουν «Έκθεση Διασφάλισης» η οποία περιλαμβάνεται αυτούσια  στην ” Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων“, που περιέχεται στην Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή Λογιστή.

Η εν λόγω Έκθεση Διασφάλισης καταρτίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000, “Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης”.

 Για το κείμενο της Απόφασης πατήστε εδώ.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος