Το CEAOB δημοσίευσε επιστολή για το σχέδιο του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου για ελέγχους οικονομικών καταστάσεων λιγότερο πολύπλοκων οντοτήτων (ISA για LCE) που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την IAΑSB.

Ως οργανισμός που εκπροσωπεί τις εποπτικές/ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, το CEAOB ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση των προτύπων  για τον ελεγκτικό επάγγελμα. Οι εποπτικές αρχές δεν ενδιαφέρονται μόνο για την ποιότητα του ελέγχου, αλλά και για τη διασφάλιση ότι οι έλεγχοι ανταποκρίνονται κατάλληλα στις ανάγκες της αγοράς.

Το CEAOB ενθαρρύνει την πρωτοβουλία της IAASB και τις προσπάθειες κατανόησης και εξέτασης ζητημάτων που αφορούν τον έλεγχο μικρότερων ή λιγότερο πολύπλοκων οντοτήτων, που έχουν εγείρει οι ελεγκτές σε διάφορες δικαιοδοσίες. Ο έλεγχος λιγότερο περίπλοκων οντοτήτων χαίρει προσοχής, καθώς δεν αφορά μόνο τους ελεγκτές που είναι επιφορτισμένοι με την εκτέλεση αυτών των ελέγχων, αλλά και ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων.

Ωστόσο, το σχέδιο του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχου που υποβλήθηκε από την IAASB εγείρει μια σειρά από ανησυχίες και ερωτήματα που αναφέρονται στην επιστολή του CEAOB. Στην ίδια επιστολή, το CEAOB παραθέτει μία σειρά από παράγοντες για συνεκτίμηση για το περιεχόμενο του εν λόγω προτύπου, στην περίπτωση που η  IAASB αποφασίσει να αναπτύξει περαιτέρω το έργο εφαρμογής του νέου αυτού προτύπου.

Η ΕΛΤΕ, ως εθνική εποπτική αρχή του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος, που εκπροσωπείται στο Consultative Group του CEAOB και λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια παρουσίαση και συζήτηση επί του σχεδίου του νέου αυτού ελεγκτικού προτύπου, που διενήργησε τον Δεκέμβριο του 2021 σε συνεργασία με το με το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), συμμετείχε ενεργά στη σύνταξη της εν λόγω επιστολής του CEAOB προς την IAASB, σχετικά με τα ερωτήματα για το νέο αυτό ελεγκτικό πρότυπο.

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος