Στις 19 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε, με τηλεδιάσκεψη, η προγραμματισμένη συνάντηση των μελών της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστικών Θεμάτων (Accounting Regulatory CommitteeARC).

H ΕΛΤΕ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση ως ρυθμιστής των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα.

Η συνάντηση αφορούσε σε διαβούλευση με τα μέλη της «Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» (European Financial Reporting Advisory Group / EFRAG) σχετικά με τα οφέλη αλλά και το κόστος μελλοντικής εφαρμογής των προβλεπόμενων στο προς συζήτηση προσχέδιο «Subsidiaries without Public Accountability» εν όψει της τελικής επιστολής σχολιασμού της EFRAG στα τέλη Ιανουαρίου 2022.

Με το προτεινόμενο προς συζήτηση προσχέδιο, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) προτείνει να επιτρέπεται σε θυγατρικές ομίλων που πληρούν τα σχετικά κριτήρια να ετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνες με τα πλήρη ΔΠΧΑ όσον αφορά στην αναγνώριση και την επιμέτρηση (όπως άλλωστε ήδη κάνουν για σκοπούς κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου), αλλά με μειωμένες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων.

Εκφράστηκαν σχετικές επιφυλάξεις από πολλές χώρες σχετικά με την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του προτεινόμενου αυτού προτύπου, καθώς ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων καθώς και για το αν  η διαφοροποίηση αυτή θα αποτελέσει κίνητρο για επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τα ΔΠΧΑ στις δημοσιευόμενες οικονομικές τους καταστάσεις, δεδομένου και του Ευρωπαϊκού πλαισίου κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων που η Οδηγία 2013/34/EE έχει ήδη θεσπίσει.

H ΕΛΤΕ θεωρεί, ότι το προτεινόμενο πρότυπο διευκολύνει τις εν λόγω οντότητες στην παροχή αξιόπιστης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, χωρίς ιδιαίτερο κόστος. 

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος