Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αρ. 211/1/27-12-2021 Απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛΤΕ καθώς και την απόφαση του “Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board / IASB)“, με την οποία αποδέχθηκε την ερμηνεία του ΔΛΠ 19 “Παροχές σε εργαζομένους” της “Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Interpretations Committee) με αντικείμενο την κατανομή των παροχών στα έτη της υπηρεσίας των εργαζομένων (Attributing Benefit to Periods of Service), εκδίδει την παρούσα οδηγία.


Η εν λόγω Οδηγία εκδίδεται για την υποβοήθηση του έργου των εταιρειών και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και διευκρινίζει το χειρισμό των προβλέψεων για αποζημίωση των εργαζομένων, που καταβάλλεται σε αυτούς όταν αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, βάσει των διατάξεων της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας (Ν.3198/1955), η οποία φθάνει στο μέγιστο σημείο μετά από 16 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ