Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει ότι στις 10-11-2021, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας των Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ-CEAOB) εξέδωσε Κατευθυντήριες Οδηγίες για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις σε Ευρωπαϊκή Ενιαία Ηλεκτρονική Μορφή (European Single Electronic Format / ESEF).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020/C379/01) απαιτεί από τους  ορκωτούς ελεγκτές λογιστές να εκδίδουν  ελεγκτική γνώμη σχετικά με το εάν οι οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις συμμορφώνονται με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις του Κανονισμού ESEF που ισχύουν για τις οικονομικές καταστάσεις.

Ελλείψει προτύπων ελέγχου που  αφορούν ειδικά την υποβολή εκθέσεων σε μορφή ESEF, οι Κατευθυντήριες αυτές Οδηγίες αποσκοπούν να περιγράψουν τις απαιτήσεις του CEAOB σχετικά με:

τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές για να αξιολογήσουν εάν οι οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια οικονομική έκθεση συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ESEF,

– τις συνέπειες από τυχόν ανακρίβειες που εντοπίστηκαν από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και

τη μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου σχετικά με τη συμμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων με τις απαιτήσεις του ESEF.

Οι Κατευθυντήριες αυτές Οδηγίες, επισημαίνουν τις απαιτήσεις με τις οποίες οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές πρέπει να συμμορφώνονται, επιπλέον των διατάξεων των ελεγκτικών προτύπων.

Οι Κατευθυντήριες αυτές Οδηγίες δεν αντικαθιστούν άλλες απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο και την επαγγελματική δεοντολογία, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας, που εφαρμόζεται στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές στα κράτη μέλη.

Για το πλήρες κείμενο των Κατευθυντήριων Οδηγιών παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος