Λαμβάνοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 70, παρ. 3, περιπτ. γ’, του ν. 4557/2018,

β) τα ψηφίσματα του Ο.Η.Ε. 541 (1983) και 550 (1984),

οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες θα πρέπει να κατατάσσουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (και να εφαρμόζουν μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας) τα πρόσωπα που προέρχονται ή έχουν την έδρα τους ή δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο στις περιοχές της Βόρειας Κύπρου που βρίσκονται υπό παράνομη τουρκική κατοχή.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος