Το Δ.Σ. με την υπ ́ αρ. 207/3ο/4-11-2021 Απόφασή του καθόρισε το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα) βάσει του οποίου διενεργούνται οι παραπάνω αναφερόμενοι έλεγχοι από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και τις ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, με διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή  λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

Οι εν λόγω έλεγχοι, γίνονται κατ’ επιλογήν του φορέα, για την πληρότητα του Παραρτήματος Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και της Ετήσιας Αναφοράς με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 147269 ΕΞ 2020 και πιστοποίηση με αιτιολόγηση βάσει αυτών και του διενεργηθέντος ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της επένδυσης που προβλέπεται από την περ. β της παρ.1 του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για το κείμενο της Απόφασης και το συνημμένο Υπόδειγμα Έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή πατήστε εδώ.

 

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος