Σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ’ αρ. 001/2021 Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι Ελεγκτικές Εταιρείες γνωστοποιούν εγγράφως στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, έως την πέμπτη (5η) ημερολογιακή ημέρα του μηνός Νοεμβρίου, του έτους έναρξης ισχύος της Κανονιστικής Πράξης (ήτοι του 2021), αντίγραφο των εφαρμοζόμενων εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών που έχουν θεσπίσει για να προλαμβάνουν και να εμποδίζουν τη διενέργεια συναλλαγών που συνδέονται με ΞΧ/ΧΤ (εγχειρίδια πολιτικών και διαδικασιών).

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2539/1-11-2021 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΛΤΕ, η προθεσμία της πρώτης υποβολής μετατίθεται στις 17 Ιανουαρίου 2022.

 
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
 
Παναγιώτης Γιαννόπουλος