Οι μικρότερες, λιγότερο σύνθετες οντότητες (less complex entities), συμβάλλουν σημαντικά στην παγκόσμια οικονομία και αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των οντοτήτων παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, οι ολοένα και πιο σύνθετες δομές και συναλλαγές πρέπει να αντιμετωπιστούν στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Αυτή η πολυπλοκότητα στα ΔΠΕ  μπορεί να δημιουργήσει προκλήσεις για τους υποχρεωτικούς  ελέγχους λιγότερο σύνθετων οντοτήτων. 
 
Επισημαίνεται, ότι στη χώρα μας οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό σε αριθμό επιχειρήσεων και η εφαρμογή του νέου προτύπου της IAASB για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί πρόκληση και σημαντική προτεραιότητα για την ΕΛΤΕ.
  
Στο πλαίσιο της συνέχισης προαγωγής της δημόσιας διαβούλευσης, το International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) δημοσίευσε το σχέδιο του νέου προτύπου για τους ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων των λιγότερο πολύπλοκων οντοτήτων που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ελέγχου υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένο στις ανάγκες των λιγότερο πολύπλοκων οντοτήτων, και καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τυχόν σχόλια έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος