Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του ν.4557/2018, ενέκρινε την Κανονιστική Πράξη 001/29.09.2021, σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ).

Η Κανονιστική Πράξη 001/2021 εφαρμόζεται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και τις Ελεγκτικές Εταιρείες, συμπληρωματικά στις διατάξεις του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ)», όπως ισχύει.

Η εν λόγω Κανονιστική Πράξη  στοχεύει στην παροχή καθοδήγησης για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και τις Ελεγκτικές Εταιρείες των διατάξεων του ν. 4557/2018 όσον αφορά:

  • Στον εντοπισμό και στην εκτίμηση του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ
  • Στην εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας
  • Στην αναφορά ύποπτων συναλλαγών και τη προστασία των αναφερόντων προσώπων
  • Στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπόχρεων προσώπων

Τέλος, ορίζει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών και συμπεριφορών (τυπολογίες). 

Η Κανονιστική Πράξη 001/2021 αντικαθιστά την 004/2009 Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος