Η IFAC εκδίδει Ανακοίνωση περί Εταιρικής Αναφοράς και πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή και τις χρηματοοικονομικές αναφορές του 2021. Σε απάντηση της σημαντικά αυξανόμενης ζήτησης των επενδυτών και της κανονιστικής έμφασης σε θέματα που σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές, η Ανακοίνωση αυτή καλεί τους επαγγελματίες λογιστές να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο θα αναφέρονται οι πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή στις χρηματοοικονομικές αναφορές από το 2021 και μετά. Η αυξημένη συμμετοχή λογιστών και ελεγκτών στα θέματα των χρηματοοικονομικών αναφορών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή θα επιφέρει τη δυνατότητα μεγαλύτερης διαφάνειας και γνώσεων σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για τους επενδυτές.

Η Ανακοίνωση έπεται της διατύπωσης άποψης της IFAC για τις κλιματικές αλλαγές, που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, η οποία αναδεικνύει το θέμα των κλιματικών αλλαγών ως επείγον παγκόσμιο ζήτημα, επισημαίνοντας την επιρροή και την ευθύνη που έχουν τα μέλη (180 οργανισμοί και 3,5 εκατομμύρια επαγγελματίες λογιστές), σχετικά με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής στις χρηματοοικονομικές αναφορές .

 Με αυτήν την Ανακοίνωση η IFAC συνεχίζει να υποστηρίζει τον ρόλο του ελεγκτικο – λογιστικού επαγγέλματος στην ενεργοποίηση της δράσης για το κλίμα και στην παροχή υποστήριξης στις οντότητες για να δεσμευτούν στην ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων φιλικών προς το περιβάλλον, αποσκοπώντας στον περιορισμό των κλιματικών αλλαγών.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος