Στις 31 Αυγούστου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission), κατόπιν διαβούλευσης με την «Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» (European Financial Reporting Advisory Group / EFRAG) αποφάσισε να εγκρίνει την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις εκδίδοντας τον «Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1421».

Με την τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 16 Μισθώσεις επεκτείνεται η προαιρετική, προσωρινή λειτουργική ελάφρυνση λόγω COVID-19 για μισθωτές για συμβάσεις μίσθωσης με ελάφρυνση πληρωμών και πληρωμές που αρχικά οφείλονταν στις 30 Ιουνίου 2021 ή πριν από την ημερομηνία αυτή ώστε να καλύπτει και συμβάσεις μίσθωσης με ελάφρυνση πληρωμών και πληρωμές που αρχικά οφείλονταν στις 30 Ιουνίου 2022 ή πριν από την ημερομηνία αυτή.

Ο σχετικός Κανονισμός μπορεί να αναζητηθεί στον κάτωθι σύνδεσμο:
elte.org.gr/greek-standards

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος