Στις 16 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε, με τηλεδιάσκεψη, η προγραμματισμένη συνάντηση των μελών της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστικών Θεμάτων (Accounting Regulatory Committee – ARC).

H ΕΛΤΕ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση ως ρυθμιστής των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα.

Τα κυριότερα θέματα που αναπτύχθηκαν στη συνάντηση αφορούσαν :

– Ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υιοθέτησης τροποποιήσεων και βελτιώσεων που το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) υιοθέτησε.

– Ψηφοφορία σχετικά με την αποδοχή του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» από την EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

Τα μέλη της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστικών Θεμάτων (Accounting Regulatory Committee – ARC) ενέκριναν την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» από την EFRAG και συμφώνησαν ότι η υιοθέτηση εξαιρέσεων (carve outs) από τα εγκεκριμένα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς θα πρέπει να συμβαίνει μόνο σε ιδιαίτερα σημαντικές περιπτώσεις, για λόγους εξασφάλισης της συνέπειας εφαρμογής των λογιστικών κανόνων και της επίτευξης συγκρισιμότητας μεταξύ οικονομικών καταστάσεων διαφορετικών χωρών.

Αναμένεται ο Κανονισμός αυτός να εγκριθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Council of the European Union) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (European Parliament) εντός των επομένων μηνών, και να δημοσιοποιηθεί εντός του Νοεμβρίου 2021.

H μετάβαση στο ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα βελτίωσης σε σχέση με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, το οποίο ισχύει σήμερα.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος