Στις 22 & 23 Ιουνίου 2021, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Ελεγκτικών Φορέων Εποπτείας (ΕΕΦΕΕ-CEAOB) πραγματοποίησε την 16η Σύνοδο Ολομέλειάς της, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που σχετίζονται με την παγκόσμια πανδημία covid 19.
Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) συμμετείχε, ως μέλος.
 
Κύρια αποτελέσματα της συνάντησης
Τα μέλη συζήτησαν, μεταξύ άλλων, τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από την ειδική ομάδα CEAOB (CEAOB ad-hoc task force), το ερωτηματολόγιο CEAOB 2021 για την πειθαρχική διαδικασία και επιβολή διοικητικών κυρώσεων, το σχέδιο ερωτηματολογίου προς τις επιτροπές ελέγχου για τις επόμενες εθνικές εκθέσεις παρακολούθησης της αγοράς, την έκθεση σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των ISA, των εθνικών προτύπων και του νομικού πλαισίου της ΕΕ και την πρόταση σχετικά με τις τεχνικές αξιολογήσεις για την ισοδυναμία και επάρκεια των αρμόδιων εποπτικών αρχών τρίτων χωρών στο μέλλον.
Άλλα θέματα που συζητήθηκαν από τα μέλη κάλυψαν τη συνεργασία με αρμόδιες εποπτικές αρχές τρίτων χωρών και νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ που βρίσκονται υπό ανάπτυξη.
 
Οι πρόεδροι των κάτωθι υποομάδων εργασίας έδωσαν μια ενημέρωση σχετικά με τις αντίστοιχες ροές εργασίας τους: 
International auditing standards subgroup: τα μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με τη συμβολή της υποομάδας στους διεθνείς standard setters και  για τις τρέχουσες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη διεθνών και εθνικών προτύπων.
Enforcement subgroup: παρουσιάστηκε στα  μέλη ενημερώθηκαν  το 5ο ετήσιο ερωτηματολόγιο για την επιβολή πειθαρχικής διαδικασίας καθώς και η σχετική έκθεση.
International equivalence and adequacy subgroup: τα μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών, καθώς και τις προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν για την επόμενη περίοδο. 
Inspections subgroup: τα μέλη ενημερώθηκαν ως προς τα θέματα που συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της υποομάδας εργασίας. 
Market monitoring subgroup: τα μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με τις συνεχιζόμενες εργασίες σχετικά με την ανάπτυξη και την ενημέρωση των δεικτών επίβλεψης της αγοράς για τις ερχόμενες αναφορές και παρουσίασε το σχέδιο ερωτηματολογίου προς τις επιτροπές ελέγχου για τις επόμενες εθνικές εκθέσεις παρακολούθησης της αγοράς
 
Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη
Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του, το CEAOB κάλεσε εκπροσώπους της European Securities and Markets Authority (ESMA) και της EcoDa για επικοινωνία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.  
 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος