Η ΕΛΤΕ ανακοινώνει την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2019/2020.

Η Έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δομή και το θεσμικό πλαίσιο της ΕΛΤΕ, την ανάλυση της αγοράς του ελεγκτικού κλάδου στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, την εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλματος, τη λογιστική τυποποίηση, την επικοινωνία της ΕΛΤΕ με τις Επιτροπές Ελέγχου των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, τα αποτελέσματα των ποιοτικών ελέγχων και την πειθαρχική διαδικασία. Επίσης περιγράφονται οι εκτενείς δραστηριότητες της Αρχής τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και η προοπτική για το 2021.

Στην έκθεση προσαρτάται Παράρτημα με τις Ανακοινώσεις της ΕΛΤΕ που εκδόθηκαν το 2019/2020.

Η ετήσια έκθεση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΤΕ (www.elte.org.gr)

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος