Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει την ετήσια έρευνα έτους 2020 του International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR) αναφορικά με τα ευρήματα των μελών του που προέκυψαν από τους ποιοτικούς ελέγχους επί των ελεγκτικών έργων που εκτελούνται από τις ελεγκτικές εταιρείες που συνδέονται με τα έξι (6) διεθνή ελεγκτικά δίκτυα.

Το IFIAR συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικά με δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων: ποιοτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στα εσωτερικά συστήματα δικλίδων ποιότητας σε επίπεδο εταιρείας και επιθεωρήσεις μεμονωμένων ελεγκτικών αναθέσεων.

Πενήντα μέλη του IFIAR συνέβαλαν στην έρευνα του 2020. Οι ποιοτικοί έλεγχοι που περιλαμβάνονται στην έρευνα 2020 αφορούν ελέγχους που ολοκληρώθηκαν πριν από την εμφάνιση της πανδημίας. Οι επιπτώσεις της πανδημίας σχετικά με τη δραστηριότητα ποιοτικών ελέγχων ενδέχεται να αντικατοπτρίζονται στην έρευνα του 2021 και σε επόμενες έρευνες.

Το IFIAR παρακολουθεί τις γενικές τάσεις στα ευρήματα της έρευνας με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι μεταβολές σε ετήσια βάση στα συνολικά αποτελέσματα όλων των ποιοτικών ελέγχων των μελών, δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές για αλλαγές στην ποιότητα του ελέγχου. Ωστόσο, το ποσοστό των ευρημάτων σε συνολικό επίπεδο παραμένει υψηλό και τονίζεται η ανάγκη για τις ελεγκτικές εταιρείες να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των ευρημάτων. Επιπλέον, η διακύμανση με την πάροδο του χρόνου στα ευρήματα από ελέγχους των εσωτερικών συστημάτων δικλίδων ποιότητας σε επίπεδο εταιρείας εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Ένα ισχυρό εσωτερικό σύστημα δικλίδων ποιότητας σε επίπεδο εταιρείας είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τη βελτιωμένη και διαρκή ποιότητα ελέγχου.

Το IFIAR παροτρύνει τα δίκτυα του GPPC (Global Public Policy Committee (GPPC) of the six largest international accounting networks) και τις εταιρείες μέλη τους να συνεχίσουν τις προσπάθειες βελτίωσης με σκοπό την επίτευξη συνεπούς και υψηλής ποιότητας ελέγχου και ενθαρρύνει τον διάλογο του IFIAR με τα δίκτυα GPPC και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των μελών του IFIAR.

Η Ε.Λ.Τ.Ε., ως μέλος του IFIAR, συμμετείχε στην έρευνα του 2020.

 

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος