Αθήνα, 10.11.2020

Αριθμ. Πρωτ.: 2641 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2641/2020

 

ΘΕΜΑ : Επηρεάζεται το όριο για την αλλαγή βιβλίων από απλογραφικά σε διπλογραφικά από τις δωρεές

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία φιλανθρωπικού χαρακτήρα, έχει κύκλο εργασιών από εμπορική δραστηριότητα 200.000 ευρώ και από δωρεές ιδιωτών 1.350.000 ευρώ. Αθροιστικά ξεπερνάει το όριο του 1.500.000 ευρώ, όμως τα 1.350.000 είναι από δωρεές που δεν θεωρούνται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα υποχρεωθεί να τηρήσει διπλογραφικά βιβλία ή θα παραμείνει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία;  Αποτελούν οι δωρεές εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και επηρεάζουν το όριο για την αλλαγή βιβλίων ή όχι;

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στο Παράρτημα Α’ του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), παρατίθεται ο ορισμός του Κύκλου εργασιών (καθαρός) μίας οντότητας, ως: «η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελειών στη διάρκεια της περιόδου που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, η οποία καταλήγει σε αύξηση της καθαρής θέσης, εξαιρουμένων των αυξήσεων της καθαρής θέσης από συνεισφορές των ιδιοκτητών. Στο ποσό του κύκλου εργασιών δεν προσμετρούνται οι εκπτώσεις και επιστροφές, ο φόρος προστιθέμενης αξίας και άλλοι φόροι που συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών.». Σημειώνεται ότι, κατά ρητή διατύπωση στον νόμο, για την εφαρμογή των ρυθμίσεών του, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι ορισμοί του Παραρτήματος Α’.

Η Λογιστική οδηγία της Ε.Λ.Τ.Ε. για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, παρέχει την διευκρίνιση ότι: «δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών επιχορηγήσεις, ασυνήθη έσοδα (π.χ. έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές, πωλήσεις παγίων ή επενδύσεων), καθώς και φόροι, τέλη και δικαιώματα που εισπράττονται υπέρ τρίτων. Εννοείται ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια του εσόδου η αξία αυτοπαραδόσεων και τα έσοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό τρίτου (παρ. 2.11).».

Συνεπώς, για την εφαρμογή των διατάξεων του Λογιστικού πλαισίου των Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014) ως «κύκλος εργασιών (καθαρός)» θεωρείται αυτός που περιλαμβάνει έσοδα από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας. Η χρηματική δωρεά, αφενός μεν δεν εντάσσεται στις συνήθεις δραστηριότητες μίας οντότητας, αφετέρου δε, συγκεντρώνει τα κύρια χαρακτηριστικά μίας άνευ ανταλλάγματος, παροχής περιουσιακού στοιχείου (Α.Κ. άρθρο 496), ακόμη και στην περίπτωση, κατά την οποία, ενδέχεται, να έχουν τεθεί περιορισμοί από τον δωρητή.

Βάσει των ανωτέρω, οι χρηματικές δωρεές δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχηματισμό του κύκλου εργασιών μίας οντότητας, συνεπώς ούτε και στην διαμόρφωση του δεύτερου κριτηρίου για τον καθορισμό του μεγέθους αυτής.

Για τις φορολογικές πτυχές του θέματος αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Παρά ταύτα, απάντηση στο ερώτημά σας δίνεται από την Πολ. 1059/2015.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης