Αθήνα, 03.11.2020

Αριθμ. Πρωτ.: 2453 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2453/2020

 

ΘΕΜΑ : Ερώτημα για την Διαχείριση Εξόδου σε Εισαγωγή Αγαθών από το Εξωτερικό

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Έχω μία εταιρία που είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος μίας μάρκας ειδών κομμωτηρίου (βαφές, σαμπουάν κ.α.).

Στο τιμολόγιο που λαμβάνουμε από την εταιρία του εξωτερικού (ενδοκοινοτική συναλλαγή), υπάρχει ένας κωδικός που αφορά ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ. Τα έξοδα αυτά είναι ουσιαστικά η αναγραφή της ελληνικής γλώσσας στις συσκευασίες των εμπορευμάτων.

Μπορείτε παρακαλώ να με ενημερώσετε εάν αυτά τα έξοδα μετάφρασης που εμπεριέχονται στο τιμολόγιο του προμηθευτή θα πρέπει να λογιστικοποιηθούν ως ειδικά έξοδα αγορών στην ομάδα 2, δηλαδή να επιμεριστεί το έξοδο της μετάφρασης στα εμπορεύματα του τιμολόγιου ή να καταχωρηθούν ως έξοδα στην ομάδα 6 και να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης.

Να επισημάνω ότι τα εν λόγω έξοδα μετάφρασης που βρίσκονται στο εκάστοτε τιμολόγιο αγοράς δεν αφορούν τα εμπορεύματα του συγκεκριμένου τιμολογίου αλλά μπορεί να αφορούν προϊόντα από προηγούμενα ή επόμενα τιμολόγια.

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4308/2020: «το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους.».

Στην Λογιστική Οδηγία για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, παράγραφοι 20.2.1 & 20.2.2, αναφέρονται τα εξής: «Ο όρος “παρούσα θέση” αναφέρεται στη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκονται (π.χ. σε αποθήκη στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη). Ο όρος “κατάσταση” αναφέρεται στο στάδιο επεξεργασίας για παραγόμενα προϊόντα. Το κόστος αγοράς για εμπορεύματα και υλικά περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους (εκτός εκείνων που η οντότητα μπορεί στη συνέχεια να ανακτήσει από την φορολογική αρχή, όπως ο ΦΠΑ), μεταφορικά, κόστη παράδοσης και άλλα κόστη άμεσα επιρριπτέα στην απόκτηση των ετοίμων αγαθών, υλικών και υπηρεσιών. Εμπορικές εκπτώσεις, μειώσεις τιμών και άλλα παρόμοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κόστους κτήσης των αποθεμάτων.».

Από τα στοιχεία που παρατίθενται στο ερώτημα, προκύπτει, κατ αρχήν, ότι τα «έξοδα μετάφρασης», με τα οποία επιβαρύνονται τα εμπορεύματα για την αναγραφή οδηγιών στην συσκευασία τους στην Ελληνική γλώσσα, αποτελούν δαπάνη που πρέπει να περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσης. Περαιτέρω, επισημαίνεται στο ερώτημα, ότι το ως άνω έξοδο που εμφανίζεται στο εκάστοτε τιμολόγιο του ξένου οίκου, δεν αφορά αποκλειστικά την ποσότητα του αποθέματος της συγκεκριμένης εισαγωγής, αλλά ενδέχεται να επιβαρύνει τις ποσότητες προηγούμενων ή και επόμενων εισαγωγών. Το γεγονός αυτό καθιστά δυσχερή τον υπολογισμό της, κατά μονάδα εισαγόμενου εμπορεύματος, επιβάρυνσης, με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος μη ορθής εφαρμογής, της ως άνω διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 20.

Ωστόσο, με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του ν. 4308/2014: «Οι απαιτήσεις αυτού του νόμου σχετικά με την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση, γνωστοποίηση και ενοποίηση, μπορεί να παραβλέπονται, μόνο εάν η επίπτωση της μη συμμόρφωσης προς αυτές δεν είναι σημαντική.». Η έννοια του «σημαντικού μεγέθους» καθορίζεται στο Παράρτημα Α των όρων του νόμου, ως εξής: «Σημαντικό μέγεθος: Παραλείψεις ή σφάλματα σε κονδύλια είναι σημαντικά εάν θα μπορούσαν ατομικά ή αθροιστικά, να επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που λαμβάνονται βάσει των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το σημαντικό μέγεθος εξαρτάται από το μέγεθος και τη φύση της παράλειψης ή του σφάλματος, κρινόμενο υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Το μέγεθος ή η φύση του κονδυλίου, ή ένας συνδυασμός και των δύο, θα μπορούσε να είναι καθοριστικός παράγων.».

Τα παραπάνω αποτελούν εφαρμογή της «αρχής του ουσιώδους των λογιστικών γεγονότων», η οποία υιοθετείται από την Ελληνική νομοθεσία (ως άνω) και επιτρέπει παρέκκλιση από τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, εφόσον πρόκειται για λογιστικά γεγονότα με ασήμαντα ποσά, τα οποία δεν επηρεάζουν τόσο τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όσο και την δυνατότητα λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων. Σημειώνεται πάντως, ότι η έννοια της σημαντικότητας, σε κάθε περίπτωση, είναι σχετική και θα πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με λοιπά συγγενή μεγέθη του υπό εξέταση λογιστικού γεγονότος.

Συνεπώς, εάν το κονδύλι που αφορά στο συγκεκριμένο έξοδο του ερωτήματος, συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά του μη σημαντικού μεγέθους, ώστε να δικαιολογείται η, κατά παρέκκλιση, αποτίμηση των εισαγόμενων εμπορευμάτων, ενώ ταυτοχρόνως βοηθά στο να εξαλείφεται ο κίνδυνος λανθασμένων υπολογισμών, είναι δυνατή η καταχώριση των σχετικών ποσών σε λογαριασμό εξόδου της ομάδας 6 και η μεταφορά του στα αποτελέσματα χρήσης.

Τέλος, ο συνδυασμός των ανωτέρω οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι η διοίκηση της οντότητας, θα πρέπει να κρίνει, σε ποιο βαθμό η μη συμπερίληψη του επίμαχου εξόδου στο τελικό κόστος κτήσης των εισαγομένων αγαθών, είναι σύννομη με την έννοια του «σημαντικού μεγέθους» και δεν επηρεάζει την περιουσιακή κατάσταση και τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος κατανομής της δαπάνης στο τελικό, κατά μονάδα κόστος εισαγωγής, των εμπορευμάτων.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης