Αθήνα, 03.11.2020

Αριθμ. Πρωτ.: 2389 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2389/2020

 

ΘΕΜΑ : Προαιρετική μετάπτωση κατάρτισης και δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Είμαστε ημεδαπή ανώνυμη εταιρία που από τη χρήση 2015 ( διαχειριστική περίοδος 01.01.2015 – 31.12.2015 – πρώτη εφαρμογή ), εφαρμόζουμε προαιρετικά κατά άρθρο 1 παρ. 4 ν.4308/14 για τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καταρτίζοντας και δημοσιεύοντας τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με αυτά.
Κλείνοντας τη χρήση του 2019 ( διαχειριστική περίοδος 01.01.2019 – 31.12.2019 ) , συμπληρώνουμε 5 χρόνια εφαρμογής τους.
Η βούληση της εταιρίας είναι για την τρέχουσα χρήση 2020 ( διαχειριστική περίοδος 01.01.2020 – 31.12.2020 ), να συνεχίσει να εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
Ενόψει της βούλησης της εταιρίας και την συνέχιση της στην εφαρμογή των ΔΠΧΑ, επιθυμούμε να θέσουμε τα παρακάτω ερωτήματα:
1. Η εφαρμογή των ΔΠΧΑ από την χρήση 2020 ( διαχειριστική περίοδος 01.01.2020 – 31.12.2020 ), σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ για άλλα πέντε χρόνια υποχρεωτικά ( Διαχειριστικές Χρήσεις 2020,2021,2022,2023,2024 );
2. Αν εφαρμόσει ΔΠΧΑ την διαχειριστική χρήση 2020 και 2021, αλλά η διοίκηση αποφασίσει να αλλάξει την τήρηση την διαχειριστική χρήση 2022 από ΔΠΧΑ σε ΕΛΠ, θα μπορεί να το κάνει με απόφαση ΔΣ( πριν το κλείσιμο πενταετίας);
3. Εφόσον μπορεί την διαχειριστική χρήση 2022 να εφαρμόσει ΕΛΠ, θα πρέπει να κρατήσει την τήρηση για τις επόμενες 5 διαχειριστικές χρήσεις(2022-2023-2024-2025-2026);

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Στην παράγραφο 4 του Άρθρου 1 του ν.4308/2014 αναφέρεται ότι:
«Κάθε άλλη οντότητα υποκείμενη στον παρόντα νόμο μπορεί, με απόφαση της διοίκησής της, να εφαρμόζει προαιρετικά τα Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προαιρετική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.). Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. είναι υποχρεωτική για πέντε συνεχόμενες ετήσιες περιόδους από την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.»

Διευκρινιστική στην ανωτέρω παράγραφο είναι η παράγραφος 1.4.1 της Λογιστικής Οδηγίας για την εφαρμογή του ν.4308/2014 της ΕΛΤΕ όπου αναφέρεται ότι: «Όταν μια οντότητα εφαρμόζει προαιρετικά το λογιστικό πλαίσιο των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στον υπολογισμό των πέντε ετών για την υποχρέωση παραμονής σε αυτό το λογιστικό πλαίσιο προσμετρείται και η πρώτη περίοδος εφαρμογής, χωρίς ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη η συγκριτική περίοδος της πρώτης εφαρμογής».

Από το ερώτημά σας προκύπτει ότι η Εταιρεία έχει καταρτίσει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, τα τελευταία πέντε έτη, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. Συνεπώς, καθώς δεν υφίσταται πλέον κάποιος περιορισμός, με απόφαση του Δ.Σ, η εταιρεία δύναται να επιλέξει να καταρτίσει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε οποιαδήποτε χρήση εφεξής.

Αναφορικά με την υποχρεωτική εφαρμογή των Ε.Λ.Π. για πέντε συνεχόμενες ετήσιες περιόδους από την πρώτη εφαρμογή τους, διευκρινίζεται ότι τέτοιος περιορισμός δεν προβλέπεται από τον ν.4308/2014.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης