Αθήνα, 15.09.2020

Αριθμ. Πρωτ.: 1889 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1889/2020

 

ΘΕΜΑ : Χρηματοοικονομική Παρουσίαση Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών, “περιουσία, η οποία καταλείπεται σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, με επιδιωκόμενο σκοπό που προσδιορίζεται επαρκώς και είναι διαφορετικός από αυτόν που επιδιώκει το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης, αποτελεί ομάδα περιουσίας διακεκριμένη από την περιουσία του νομικού προσώπου ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης.
Για κάθε κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υποβάλλεται ιδιαίτερος προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός”.

Δεδομένου ότι τα κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης στερούνται αυτοτελούς νομικής προσωπικότητας, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε με ποιον τρόπο πρέπει να απεικονίζονται (μετά την σύνταξη του ιδιαίτερου ισολογισμού τους) στον ισολογισμό του υφιστάμενου νομικού προσώπου και ιδίως στην καθαρή του θέση.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όπως μας αναφέρετε στο ερώτημά σας, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 2 του ν.4182/2013: «Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κ.Α.Δ.) είναι η κοινωφελής περιουσία που καταλείπεται σε υφιστάμενα ιδρύματα, σωματεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα, με επιδιωκόμενο σκοπό που προσδιορίζεται επαρκώς και είναι διαφορετικός από αυτόν που επιδιώκει το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης και αποτελεί ομάδα περιουσίας διακεκριμένη από την περιουσία του νομικού προσώπου)». Η ανωτέρω ομάδα περιουσίας δεν έχει νομική προσωπικότητα, ανήκει κατά κυριότητα στο λήπτη αυτής, την διοικεί το βεβαρημένο νομικό πρόσωπο και διακρίνεται από τη λοιπή περιουσία του.

Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς δεν παρέχουν καθοδήγηση σε σχέση με την λογιστική αντιμετώπιση συναλλαγών που σχετίζονται με εισφορές περιουσιακών στοιχείων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν σχέση με την οντότητα (άλλους εκτός από ιδιοκτήτες, πελάτες, προμηθευτές και το κράτος). Στην περίπτωση αυτή, κατά τη γνώμη μας, δύναται να ληφθεί ερμηνευτική καθοδήγηση από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα. Συγκεκριμένα, στις παραγράφους 95, 96 και 97 του Δ.Λ.Π.Δ.Τ. 23 «Έσοδα από μη ανταλλακτικές συναλλαγές» αναφέρονται μεταξύ άλλων τα κάτωθι:
Οι δωρεές σε είδος αρχικά καταχωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία και έσοδα όταν είναι πιθανό ότι θα εισρεύσουν μελλοντικά οικονομικές ωφέλειες και η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Εάν υπάρχουν περιορισμοί που τίθενται από τον δωρητή, καταχωρίζεται υποχρέωση, η οποία μειώνεται, καθώς οι όροι εκπληρώνονται και πραγματοποιείται το κόστος εκπληρώσεως, οπότε κατ’ αναλογία, μέρος της υποχρεώσεως θα μεταφέρεται στα έσοδα. Με την πλήρη εκπλήρωση των όρων η υποχρέωση θα πρέπει να έχει μεταφερθεί στο σύνολό της στα έσοδα. Επιπλέον, κατά την αρχική καταχώριση οι δωρεές σε είδος πρέπει να αποτιμούνται στην εύλογη αξία.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την αρχική καταχώριση της ομάδας περιουσιακών στοιχείων δεν πρέπει να επηρεαστεί η καθαρή θέση του υφιστάμενου νομικού προσώπου καθώς τα κληροδοτήματα δεν αποτελούν συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες.

Σχετικά με την παρουσίαση της ομάδας περιουσιακών στοιχείων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του υφιστάμενου προσώπου, θα πρέπει οι ομάδες να εμφανίζονται διακριτά είτε στον ισολογισμό σε ιδιαίτερη γραμμή είτε να παρέχονται αναλυτικές γνωστοποιήσεις στο προσάρτημα σχετικά με τη φύση, το είδος και τους περιορισμούς που αφορούν αυτές τις ομάδες των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται το νομικό πρόσωπο.

Εναλλακτικά της αποτίμησης της ομάδας περιουσιακών στοιχείων και της υποχρέωσης στην εύλογη αξία, είναι δυνατή η αρχική αποτίμηση σε συμβολικό ποσό.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης