Αθήνα, 01.09.2020

Αριθμ. Πρωτ.: 1742 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1742/2020

ΘΕΜΑ : Αποσβέσεις παγίων (κτηρίου εκτός εκμεταλλεύσεως)

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ήμαστε μια εταιρεία εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων μισθωμένων ακίνητων.
Υπάρχει ένα ακίνητο 6.000,00 τμ οριζόντια ιδιοκτησία το οποίο έχει τέσσερα μαγαζιά που νοικιάζει. Το ένα μαγαζί 500,00 τμ έμεινε ξενοίκιαστο για τρία χρόνια.
Και μετά το νοικιάσαμε. Όλο το χρονικό διάστημα ψάχναμε να βρούμε μισθωτή αλλά ήταν δύσκολο λόγω της κατάστασης που επικρατούσε στην χώρα μας.
Κατά την διάρκεια που ήταν ξενοίκιαστο το μαγαζί εμείς τρέχαμε αποσβέσεις. Από φορολογικής πλευράς είναι σωστό;
Υπάρχει η ΑΠ 1552/εξ 21.07.2016 που έχετε εκδώσει που αναφέρεται στο συγκεκριμένο ερώτημα.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα να διατυπώνει γνώμη για τις φορολογικές πτυχές των ερωτημάτων.

Το ερώτημά σας αναφέρεται σε ακίνητα, τα οποία πρέπει να ταξινομούνται στην κατηγορία των επενδυτικών ακινήτων.
«Επενδυτικά ακίνητα: Ακίνητα (γη ή κτήριο ή τμήμα ενός κτηρίου, ή και τα δύο) που είναι ιδιόκτητα ή κατέχονται με χρηματοδοτική μίσθωση και προορίζονται είτε για εκμίσθωση, είτε για αποκόμιση οφέλους από αύξηση της αξίας τους, είτε και για τα δύο, αλλά όχι για ιδιοχρησιμοποίηση ή πώληση αυτών στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας».
Τα επενδυτικά ακίνητα είναι δυνατόν να παρακολουθούνται λογιστικά:
(α) Είτε στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον μεταγενέστερο κόστος, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημίες απομείωσης), όπως και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα.
(β) Είτε στην εύλογη αξία.
Στην περίπτωση που τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος, η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση, για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του.

Η απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου παύει να διενεργείται κατά την ημερομηνία κατά την οποία το περιουσιακό στοιχείο παύει να καταχωρίζεται. Συνεπώς, η απόσβεση εξακολουθεί να διενεργείται και στην περίπτωση που το περιουσιακό στοιχείο τίθεται σε αδράνεια ή όταν αποσύρεται από την ενεργό χρήση, εκτός αν αυτό έχει αποσβεστεί πλήρως.
Στην περίπτωση που τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμούνται στην εύλογη αξία δεν διενεργούνται αποσβέσεις και οι διαφορές αποτιμήσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως ζημιές ή κέρδη.
Τέλος, η τυχόν διαφοροποίηση με τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις, θα αντιμετωπίζεται ως διαφορά λογιστικής με φορολογική βάση (παρ. 5, άρθρο 3 ν. 4308/2014).

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης