Αθήνα, 04.08.2020

Αριθμ. Πρωτ.: 1430 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1430/2020

 

ΘΕΜΑ : Σημαντικό μέγεθος για αναλώσιμα υλικά

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Στο νόμο των Ε.Λ.Π. άρθρο 4 παράγραφος 4δ αναφέρει:
δ) Αναλώσιμα υλικά αγαθά που δεν είναι σημαντικά μπορούν να μην απογράφονται.
Θα ήθελα να μου δώσετε ένα παράδειγμα για τη σημαντικότητα των αποθεμάτων αναλωσίμων υλικών.
Τα δεδομένα είναι τα εξής:
Επιχείρηση με αντικείμενο τεχνικά έργα (χωματουργικές εργασίες), κύκλο εργασιών € 1.364.000, έξοδα και αναλώσιμα υλικά χρήσεως € 710.000 και αποθέματα αναλωσίμων υλικών τέλους χρήσης (πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά κ.λπ.) € 15.900.
Τα αποθέματα αυτά θεωρούνται σημαντικά και πρέπει να απογραφούν;
Ποιο είναι το ύψος των αποθεμάτων που θεωρείται σημαντικό;
Με ποια κριτήρια καθορίζεται η σημαντικότητα των αποθεμάτων (κύκλος εργασιών, ύψος εξόδων);
Πιστεύω ότι η απάντηση είναι ίδια ανεξάρτητα κατηγορίας βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα Ε.Λ.Π. παραθέτουν τον ακόλουθο ορισμό, σχετικά με την έννοια του σημαντικού μεγέθους:
«Σημαντικό μέγεθος (material): Παραλείψεις ή σφάλματα σε κονδύλια είναι σημαντικά εάν θα μπορούσαν ατομικά ή αθροιστικά, να επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που λαμβάνονται βάσει των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το σημαντικό μέγεθος εξαρτάται από το μέγεθος και τη φύση της παράλειψης ή του σφάλματος, κρινόμενο υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Το μέγεθος ή η φύση του κονδυλίου, ή ένας συνδυασμός και των δύο, θα μπορούσε να είναι καθοριστικός παράγων.».
Περαιτέρω για τα αναλώσιμα στην παράγραφο 8 του άρθρου 20 του ν.4308/2014, αναφέρεται ότι: «Οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της οντότητας μπορούν να αντιμετωπίζονται ως έξοδα της περιόδου».
Το Δ.Λ.Π. 1 «παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων», στους ορισμούς της παραγράφου 7, παραθέτει τα ακόλουθα, σχετικά με την έννοια της σημαντικότητας:
«Σημαντικότητα:
Οι πληροφορίες είναι σημαντικές όταν η παράλειψη, η ανακριβής αναφορά ή η συγκάλυψή τους θα μπορούσε να αναμένεται ευλόγως ότι θα επηρεάσει τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων γενικής χρήσης βάσει των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες παρέχουν χρηματοοι¬κονομικές πληροφορίες για συγκεκριμένη αναφέρουσα οικονομική οντότητα.
Η σημαντικότητα εξαρτάται από τη φύση ή το μέγεθος των πληροφοριών ή και από τα δύο. Η οικονομική οντότητα αξιολογεί αν οι πληροφορίες, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, είναι σημαντικές στο πλαίσιο των οικονομικών της καταστάσεων συνολικά.
Οι πληροφορίες συγκαλύπτονται όταν γνωστοποιούνται κατά τρόπο που θα μπορούσε να έχει για τους κύριους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων αποτέλεσμα παρόμοιο με την παράλειψη ή την ανακριβή αναφορά των εν λόγω πληροφοριών.
Ακολουθούν παραδείγματα περιστάσεων που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη συγκάλυψη σημαντικών πληροφοριών:
α) οι πληροφορίες σχετικά με ένα σημαντικό στοιχείο, μια σημαντική συναλλαγή ή άλλο σημαντικό γεγονός γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι αόριστη ή ασαφής,
β) οι πληροφορίες σχετικά με ένα σημαντικό στοιχείο, μια σημαντική συναλλαγή ή άλλο σημαντικό γεγονός είναι διάσπαρτες στις οικονομικές καταστάσεις,
γ) ανόμοια στοιχεία, ανόμοιες συναλλαγές ή άλλα ανόμοια γεγονότα έχουν συναθροιστεί ως μη όφειλαν,
δ) όμοια στοιχεία, όμοιες συναλλαγές ή άλλα όμοια γεγονότα έχουν διαχωριστεί ως μη όφειλαν και
ε) η κατανοησιμότητα των οικονομικών καταστάσεων μειώνεται λόγω της απόκρυψης σημαντικών πληροφοριών από μη σημαντικές πληροφορίες, σε βαθμό που ένας κύριος χρήστης δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει ποιες πληροφορίες είναι σημαντικές.
Για να αξιολογείται αν θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι οι πληροφορίες θα επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τους κύριους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων γενικής χρήσης μιας συγκεκριμένης αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, η οικονομική οντότητα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των εν λόγω χρηστών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τις περιστάσεις της ίδιας της οικονομικής οντότητας.
Πολλοί υφιστάμενοι και δυνητικοί επενδυτές, δανειοδότες και άλλοι πιστωτές δεν μπορούν να απαιτούν από τις αναφέρουσες οικονομικές οντότητες να παρέχουν πληροφορίες απευθείας σε αυτούς και είναι υποχρεωμένοι να βασίζονται στις οικονομικές καταστάσεις γενικής χρήσης για πολλές από τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που χρειάζονται. Κατά συνέπεια, αυτοί είναι οι κύριοι χρήστες στους οποίους απευθύνονται οι οικονομικές καταστάσεις γενικής χρήσης. Οι οικονομικές καταστάσεις
καταρτίζονται για τους χρήστες που διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις των επιχειρηματικών και οικονομικών δραστηριοτήτων και οι οποίοι εξετάζουν και αναλύουν τις πληροφορίες επιμελώς. Μερικές φορές, ακόμη και οι καλά ενημερωμένοι και επιμελείς χρήστες ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουν τη βοήθεια συμβούλου για να κατανοήσουν πληροφορίες που αφορούν πολύπλοκα οικονομικά φαινόμενα».
Παρατηρούμε ότι, τόσο τα Ε.Λ.Π., όσο και το Δ.Λ.Π. 1 αντιμετωπίζουν το ουσιώδες μέγεθος από την οπτική των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Θέτουν μόνο αρχές και δεν παρέχουν περαιτέρω οδηγίες για τον προσδιορισμό του, αφήνοντας τη σχετική κρίση στη διοίκηση της οικονομικής οντότητας.
Συνήθως, στην πράξη το κρινόμενο ποσό συγκρίνεται ως ποσοστό πάνω σε βασικά μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων, όπως τα κέρδη προ φόρων, ο κύκλος εργασιών, το σύνολο των εξόδων, το σύνολο του ενεργητικού, το σύνολο της καθαρής θέσης κ.λπ.
Το απόθεμα αναλώσιμων υλικών € 15.900, με βάση τα μεγέθη που μας γνωστοποιείτε, αντιπροσωπεύει ποσοστό (15.900/1.364.000=) 1,17% επί του κύκλου εργασιών και ποσοστό (15.900/710.000=) 2,24% επί των εξόδων. Κατά την γνώμη μας, με βάση τα στοιχεία που μας παραθέσατε, το ποσό των αποθεμάτων αναλώσιμων υλικών φαίνεται να μην είναι σημαντικό.
Δεν γνωρίζουμε αν τα ως άνω προτεινόμενα είναι αποδεκτά από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο να απαντήσει για τις φορολογικές πτυχές του ερωτήματος.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης