Αθήνα, 23.06.2020

Αριθμ. Πρωτ.: 1000 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 1000/2020

 

ΘΕΜΑ : Λογιστικός χειρισμός εγκεκριμένης επιχορήγησης για την οποία δεν θα υπάρξει μελλοντική συμμόρφωση με τους όρους της

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σε νομική οντότητα, στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων, με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα εγκρίνεται στις π.χ 10/07/2019 επιχορήγηση ΕΣΠΑ, σχετικά με την συμμετοχή της σε πέντε εκθέσεις στο εξωτερικό ποσό αξίας 50.000,00.

Η νομική οντότητα όμως πραγματοποιεί μόνο την μία έκθεση και συνεπώς παίρνει τελικά μόνο το ποσό των 7.000,00.

Το γεγονός αυτό μπορεί να οριστικοποιηθεί είτε μέσα στο 2019, είτε μέσα στην χρήση του 2020.

Δεν υπάρχει προφανώς κάποιο επίσημο κρατικό έγγραφο για αυτή την οριστικοποίηση, απλά η νομική οντότητα αποφασίζει κάποια στιγμή να μην προχώρηση στην πραγματοποίηση των υπόλοιπων εκθέσεων.

Με την έγκριση της επιχορήγησης στις 10/07/2019 καταχωρώ προφανώς στα βιβλία μου το ποσό των 50.0000,00 πιστώνοντας τον 45.80.00.0000 και χρεώνοντας τον 30.00.00.0000.
Με την οριστικοποίηση ότι τελικά θα πραγματοποιηθεί μόνο η μία έκθεση και θα εκταμιεύσω μόνο το ποσό των 7.0000,00 θα χρεώσω τον 45.80.00.0000 και θα πιστώσω τον 30.00.00.0000 με το ποσό των 43.000,00 δηλ. την διαφορά, έτσι ώστε να απεικονιστεί η πραγματική αξία της επιχορήγησης;

Σε ποιο χρόνο θα γίνει αυτό την στιγμή που δεν έχω κάποιο επίσημο έγγραφο που θα μου πιστοποιεί τον συγκεκριμένο χρόνο;

Έχει μεγάλη σημασία γιατί το ύψος της αξίας της επιχορήγησης, καθώς και ο χρόνος εγγραφής συνδέονται και με το σε ποια περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα απεικονιστούν και ποια ποσά θα απεικονιστούν, γεγονός που μπορεί με την σειρά του να επηρεάσει και άλλα φορολογικά και όχι μόνο γεγονότα.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τον ορισμό του παραρτήματος Α’ του ν. 4308/2014, «Επιχορηγήσεις, κρατικές (Government grants): Ενίσχυση από το κράτος με τη μορφή μεταφοράς πόρων σε μια οντότητα, σε ανταπόδοση για παρελθούσα ή μελλοντική συμμόρφωση με συγκεκριμένες συνθήκες που σχετίζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητες».
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν. 4308/2014 αναφέρεται ότι: «Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα».
Περαιτέρω, στην παράγραφο 23.1.2. της Λογιστικής Οδηγίας εφαρμογής του ν. 4308/2014 αναφέρεται ότι: «οι κρατικές επιχορηγήσεις, είτε αφορούν απόκτηση περιουσιακών στοιχείων είτε επιχορήγηση εξόδων, αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους, και με την προϋπόθεση ότι είναι σφόδρα πιθανό ότι θα εισπραχθούν. Συνήθως, η έγκριση των επιχορηγήσεων θεωρείται οριστική, όταν η οντότητα έχει τεκμηριωμένα συμμορφωθεί με τους όρους που διέπουν την χορήγησή τους. Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται, αναλόγως».
Στην περίπτωση του ερωτήματος η επιχορήγηση έχει εγκριθεί σε ανταπόδοση για μελλοντική συμμόρφωση προς συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή την πραγματοποίηση των πέντε εκθέσεων.
Το γεγονός ότι από τις πέντε εκθέσεις πραγματοποιήσατε μόνο μία, υποδηλώνει ότι δεν έχετε τεκμηριωμένα συμμορφωθεί με τους όρους που διέπουν την χορήγησή τους και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν.
Επομένως στις 10/7/2019 με την «έγκριση» της επιχορήγησης δεν θα διενεργηθεί καμία λογιστική εγγραφή. Όταν οριστικοποιηθεί το κόστος της μίας έκθεσης που αποφασίσατε να πραγματοποιήσετε και έχετε τεκμηριωμένα συμμορφωθεί με τους όρους που διέπουν την χορήγηση της σχετικής επιχορήγησης, τότε θα καταχωρίσετε ως επιχορήγηση το εισπρακτέο ποσό.
Για τις φορολογικές πτυχές του ερωτήματος αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης