Αθήνα, 12/03/2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ
Αρ. Πρωτ. 532 ΕΞ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΘΕΜΑ :  Κατηγορίες Οντοτήτων

Ερώτηση:

Ομόρρυθμη εταιρεία με τζίρο 794.787, 54 ευρώ απασχόλησε όλη την διάρκεια του 2019 δύο άτομα προσωπικό και τηρεί απλογραφικά βιβλία. Σε ποιά κατηγορία οντοτήτων εντάσσεται και τι οικονομικές καταστάσεις συντάσσει;

Ομόρρυθμη εταιρεία με τζίρο 346.212, 96 ευρώ απασχόλησε όλη την διάρκεια του 2019 τρία άτομα προσωπικό και τηρεί απλογραφικά βιβλία. Σε ποιά κατηγορία οντοτήτων εντάσσεται και τι οικονομικές καταστάσεις συντάσσει;

 

 Απάντηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 2 του ν. 4308/2014, «οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου: α)………………… β) Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής. γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη. δ)………………… ε)…………………»

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2 («Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων»), παράγραφοι 1, 2 και 3 του ίδιου νόμου: «οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου: 2. Πολύ μικρές οντότητες. Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.

β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.

γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

3. Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 [σ.σ.: ως άνω] εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ».
Οι δύο ομόρρυθμες εταιρείες του ερωτήματος, εφόσον δεν ανήκουν στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 1, όπου όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη, κανονικά θα εντάσσονται στις οντότητες της περίπτωσης γ, της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 και, υπό την έννοια αυτή, κατατάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων, αφού ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ (μοναδικό κριτήριο).
Επισημαίνεται ότι, η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους, ενεργοποιείται όταν η οικονομική οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει το όριο του κύκλου εργασιών του 1.500.000 ευρώ (μοναδικό κριτήριο), για δύο διαδοχικές περιόδους (λογιστικές χρήσεις).

Τέλος, στην παράγραφο 8 του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) αναφέρεται ότι οι ως άνω πολύ μικρές οντότητες , δύνανται να καταρτίζουν μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του Παραρτήματος Β του ως άνω νόμου, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος

 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

 

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

 
Νικόλαος Σγουρινάκης