Αθήνα, 20.02.2020

Αριθμ. Πρωτ.: 258 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 258/2020

 

ΘΕΜΑ : Κλοπή ασφαλισμένου ΙΧΕ ιδιοκτησίας ΙΚΕ

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Εταιρεία ΙΚΕ είχε την κυριότητα της ΙΧ Επιβατηγό αυτοκίνητο, το οποίο είχε καταχωρίσει στα βιβλία της και το οποίο είχε αγοράσει με χρηματοδότηση. Εκ του λόγου αυτού το αυτοκίνητο ήταν και ασφαλισμένο και για ολική κλοπή.
Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο εκλάπη στις αρχές Νοεμβρίου. Η εταιρεία δεν έχει λάβει ακόμα και σήμερα την αποζημίωση που δικαιούται. Με δεδομένο ότι η αποζημίωση θα δοθεί σε επόμενο έτος από αυτό που πραγματοποιήθηκε η κλοπή, θα πρέπει η πρόβλεψη για την αποζημίωση να απομειώσει την ζημιά που θα προκύψει από την διαγραφή του αυτοκινήτου από το μητρώο παγίων αυτής; Και εάν ναι ποιος θα είναι ο λογιστικός χειρισμός σε τυχόν απόκλιση μεταξύ πρόβλεψης και οριστικού ποσού αποζημίωσης;

Τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω εάν τίθεται θέμα με το κονδύλι που αφορά την υποχρέωση της εταιρείας προς την τράπεζα που χρηματοδότησε την αγορά του αυτοκινήτου, όσον αφορά το κομμάτι που η εταιρεία εμφανίζει στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Μήπως δηλαδή θα πρέπει ολόκληρο το υπόλοιπο των δόσεων, παρόλο που η ημερομηνία αποπληρωμή τους εκτείνεται πέραν των 12 μηνών, να μεταφερθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας;

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Η απώλεια του οχήματος και η σχετική απαίτηση για πληρωμές αποζημίωσης από τρίτα μέρη είναι ξεχωριστά οικονομικά γεγονότα και πρέπει να αντιμετωπίζονται λογιστικά ως ακολούθως:
α) η ζημιά από τη διαγραφή του οχήματος που εκλάπη θα ισούται με τη λογιστική αξία του οχήματος και θα περιληφθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη χρήση που το όχημα διαγράφεται.
β) η αποζημίωση από τρίτα μέρη για το όχημα που εκλάπη συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν καθίσταται απαιτητή. Η αποζημίωση καθίσταται απαιτητή όταν αποκτάται το δικαίωμα είσπραξής της από την ασφαλιστική εταιρεία. Το δικαίωμα είσπραξης της αποζημίωσης μπορεί να τεκμηριώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. αλληλογραφία με την ασφαλιστική εταιρεία).

Σε περίπτωση που η αποζημίωση καταστεί απαιτητή στην ίδια περίοδο με την κλοπή, στην κατάσταση αποτελεσμάτων, η ζημιά από την κλοπή δύναται να παρουσιάζεται συμψηφιστικά με το ποσό της αποζημίωσης.

Σε περίπτωση που από τη σύμβαση του δανείου προκύπτει ότι το ποσό της υποχρέωσης οφείλει να διακανονιστεί εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων τότε η υποχρέωση θα πρέπει να καταταχθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα παραμείνει στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης