Αθήνα, 20.02.2020

Αριθμ. Πρωτ.: 111 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 111/2020

 

ΘΕΜΑ : Λογιστική απεικόνιση προσόδου Φορέα Γενικής Κυβέρνησης προερχόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Το XXXXX ως Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης (ν. 4270/2014 άρθρο 69Α) σύμφωνα με το ν. 2469/1997 άρθρο 15 παρ. 11 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4549/2018 άρθρο 81 διατηρεί λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος αποδίδει στην αρχή του επομένου έτους καθαρή πρόσοδο στον Φορέα μας από την διαχειριστική χρήση του Κοινού Κεφαλαίου σύμφωνα με τον ν. 2469/1997 για το Β’ εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης (πρόσοδοι 2020 που αφορούν το Β’ εξάμηνο 2019).
Σύμφωνα με τα παραπάνω θα θέλαμε να ρωτήσουμε σε ποιο λογαριασμό των ΕΛΠ (ν. 4308/2014) απεικονίζεται η παραπάνω πρόσοδος και εάν αναγνωρίζεται ως δεδουλευμένο για την προηγούμενη χρήση καθώς και η αντιμετώπιση τους ως προς την φορολογία εισοδήματος (ν. 4172/2013).
Είμαστε στην διάθεση για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία θελήσετε.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ): «οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας…».

Στην παράγραφο 17.1.2 της Λογιστικής Οδηγίας ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, αναφέρεται: «Η θεμελιώδης αρχή του δεδουλευμένου επιτάσσει την αναγνώριση των επιπτώσεων των συναλλαγών και γεγονότων της οντότητας και τη συμπερίληψή τους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της στον χρόνο που προκύπτουν και όχι στον χρόνο που διακανονίζονται ταμειακά (εισπράττονται ή πληρώνονται).».

Σύμφωνα με την περίπτωση δ του άρθρου 11 του ν. 2469/1997 [«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»], όπως ισχύει: «η διαχειριστική χρήση του Κοινού Κεφαλαίου έχει τη διάρκεια του ημερολογιακού εξαμήνου, στο τέλος του οποίου οι καθαρές πρόσοδοι κατανέμονται στους δικαιούχους ανάλογα με το ύψος και τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Κοινό Κεφάλαιο.».

Με βάση τα ανωτέρω, εφόσον η καθαρή πρόσοδος αποδίδεται στον Φορέα σας από την Τράπεζα της Ελλάδος, εντός του 2020, αλλά αφορά το Β εξάμηνο του 2019, θα πρέπει να διενεργηθεί σχετική λογιστική εγγραφή την 31/12/2019 για την τακτοποίηση του εσόδου.

Α. Σχέδιο Λογαριασμών ΕΛΠ:

 

                                     ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ   ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
37.02 Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου      χχχχχχ
         71. Λοιπά συνήθη έσοδα      χχχχχχ
Αιτιολογία: Καθαρή πρόσοδος Β εξαμήνου 2019 (άρθρο 11, ν. 2469/1997)

 

Β. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο:

 

                                   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ    ΧΡΕΩΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗ
36.01 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα       χχχχχχ
         75. Έσοδα παρεπομένων ασχολιών
         75.90 Λοιπά έσοδα καθαρών προσόδων     χχχχχχ
Αιτιολογία: Καθαρή πρόσοδος Β εξαμήνου 2019 (άρθρο 11, ν. 2469/1997)

 

Για τις φορολογικές επιπτώσεις αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης