Αθήνα, 11.02.2020

Αριθμ. Πρωτ.: 2887 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2887/2019

 

ΘΕΜΑ : Έξοδα αποθήκευσης παγίου εξοπλισμού

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Ξενοδοχειακή επιχείρηση πραγματοποιεί ανακαίνιση και αγοράζει έπιπλα και φωτιστικά και λοιπό εξοπλισμό (σεντόνια, μαξιλάρια, πιάτα κλπ.) από τρίτη χώρα τα οποία εκτελωνίζει καταβάλλοντας όλους τους σχετικούς δασμούς, φόρους και λοιπά έξοδα. Επίσης πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση βιομηχανικών πλυντηρίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Επειδή στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες και δεν είναι εφικτό να αποθηκευτούν όλα τα ανωτέρω, για τα μισά είδη περίπου από τις ανωτέρω κατηγορίες μισθώνεται αποθήκη για την φύλαξη τους έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτηρίου που θα στεγάσει όλα τα ανωτέρω. Εκτιμάται ότι ο χρόνος φύλαξης στις μισθωμένες αποθήκες θα διαρκέσει αρκετούς μήνες και το κόστος μίσθωσης θα είναι αρκετά υψηλό.

Ερωτάται:
1. Το κόστος μίσθωσης θα προσαυξήσει την αξία των παγίων, ή θα θεωρηθεί έξοδο της χρήσης.
2. Αν θεωρηθεί ότι προσαυξάνει την αξία των παγίων, δεδομένου ότι για παράδειγμα για το ίδιο είδος επίπλου, οι μισές ποσότητες φυλάσσονται στο ξενοδοχείο και δεν επιβαρύνονται με κόστος αποθήκευσης.
Για τα υπόλοιπα μισά έπιπλα που φυλάσσονται στις εκμισθωμένες αποθήκες, θα προσαυξάνεται η αξία τους με κόστος αποθήκευσης;
Στους λογαριασμούς των παγίων τα έπιπλα αυτά θα πρέπει να εμφανίζονται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς παρότι πρόκειται για το ίδιο είδος, λόγω του ότι θα έχουν διαφορετικό κόστος;
3. Αν μέρος των εισαγόμενων παγίων παραληφθεί λίγο πριν ολοκληρωθούν οι οικοδομικές εργασίες και αποθηκευτούν για λίγες ημέρες στις μισθωμένες αποθήκες με μικρό κόστος αποθήκευσης, το κόστος αυτό θα επιβαρύνει τα πάγια, ή θα προσαυξήσει τα έξοδα της χρήσης; Επηρεάζει δηλαδή το ύψος του κόστους αποθήκευσης την απόφαση αν τα εν λόγω έξοδα θα προσαυξήσουν την αξία των παγίων, ή θα επιβαρύνουν τα έξοδα της χρήσης;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώματα και άυλα) καταχωρίζονται στα αρχεία της οικονομικής μονάδας, αρχικά στο κόστος κτήσεώς τους και εν συνεχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να περιέλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση. Δηλαδή, περιλαμβάνει το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που καταβάλλεται κατά τον χρόνο αποκτήσεως ή ενδεχομένως, κατά τον χρόνο κατασκευής τους. Ως «παρούσα θέση» νοείται ο χώρος ή η επαγγελματική εγκατάσταση στην οποία ευρίσκεται το πάγιο (πχ στην έδρα της επιχείρησης στην Αθήνα ή στην αποθήκη στον Πειραιά κ.λπ.), ενώ ο όρος «παρούσα κατάσταση» παραπέμπει στον βαθμό ετοιμότητας του παγίου, ως προς την ικανότητα λειτουργίας του και αποδόσεώς του.
Με βάση το λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014, άρθρο 18, παρ. 1, άρθρο 25, παρ. 12, ορισμοί του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014, Λογιστική Οδηγία ΕΛΤΕ για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, παρ. 18.1.1 έως και 18.1.12), αλλά και αυτό των Δ.Π.Χ.Α., τα έξοδα εκμισθώσεως χώρου για την προσωρινή φύλαξη πάγιων στοιχείων δεν συνιστούν άμεσα (ειδικά) έξοδα αποκτήσεώς τους, ούτε σχετίζονται με τη βελτίωση της λειτουργικότητας ή τον βαθμό ετοιμότητας αυτών, ώστε να μπορούν να θεωρηθούν ως στοιχείο αυξητικό της αξίας τους.

Στη λογιστική θεωρία το κόστος αποθηκεύσεως περιουσιακών στοιχείων (πάγιων ή αποθεμάτων), όπως μισθώματα ή αποσβέσεις και χρηματοοικονομικό κόστος για τους μισθωμένους αποθηκευτικούς χώρους, αποσβέσεις για τους ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους, δαπάνες προσωπικού, χρηματοοικονομικό κόστος επενδυμένων κεφαλαίων και λοιπές δαπάνες διαχειρίσεως, χαρακτηρίζονται ως επιγενόμενο κόστος, το οποίο δεν μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο προσαυξητικό του κόστους του περιουσιακού στοιχείου και, για το λόγο αυτό, καταχωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έξοδο.

Συνεπώς, το κόστος εκμισθώσεως χώρου για την φύλαξη του εξοπλισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο προσαυξητικό του κόστους του περιουσιακού στοιχείου και πρέπει να καταχωριστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έξοδο.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης