Αθήνα, 21.01.2020

Αριθμ. Πρωτ.: 2882 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

 

ΣΛΟΤ 2882/2019

 

ΘΕΜΑ : Μεταφορά χρημάτων από υποκατάστημα σε ταμείο έδρας

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

 

Νομική οντότητα (ΕΠΕ) με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, λειτουργεί πέραν από την έδρα της και υποκατάστημα.
Συναλλαγές έχει στην έδρα και στο υποκατάστημα.
Λογιστικά η έδρα και το υποκατάστημα τηρούν ξεχωριστό λογαριασμό ταμείου.
Λογαριασμός ταμείου έδρας 38.00.00.0000 και λογαριασμό ταμείου υποκαταστήματος 38.00.00.0001.
Ερώτηση
Η μεταφορά από το ταμείο του υποκαταστήματος στο ταμείο της έδρας και αντίστροφα, των ταμειακών διαθεσίμων, γίνεται με μια απλή απόδειξη είσπραξης αντίστοιχα ή χρειάζεται και κάτι άλλο για την τεκμηρίωση της μεταφοράς;

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

 

Κάθε συναλλαγή και κάθε λογιστικό γεγονός που αφορά την οικονομική οντότητα, πρέπει να θεμελιώνεται με κατάλληλα παραστατικά, τα οποία ο νόμος αποκαλεί «τεκμήρια», δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία και τα οποία αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή λογιστικού γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.

Ο ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) ορίζει με σαφήνεια στο άρθρο 5, τα στοιχεία διασφάλισης της αξιοπιστίας του τηρούμενου λογιστικού συστήματος, καθιστώντας παράλληλα, υπεύθυνη την διοίκηση της οικονομικής οντότητας, αναφορικά με την τήρηση κατάλληλων λογιστικών αρχείων, προκειμένου, αφενός μεν, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις να συντάσσονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του λογιστικού πλαισίου (ΕΛΠ ή ΔΠΧΑ, κατά περίπτωση), αφετέρου δε, να είναι ευχερείς οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 5, ως άνω, η οικονομική οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες, κατά την κρίση της, δικλίδες για:
«α) Την διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή λογιστικό γεγονός, από τον χρόνο που προέκυψαν μέχρι τον διακανονισμό τους.
β) Την δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των παραστατικών (τεκμηρίων) της προηγούμενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής.».

Σε ότι αφορά το ερώτημά σας, το παραστατικό (τεκμήριο) που θα θεμελιώνει την διακίνηση ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων μεταξύ των εγκαταστάσεων της οικονομικής οντότητας, αποτελεί μέρος της λογιστικής οργάνωσης των αρχείων και αποκλειστική επιλογή της διοίκησης, ανεξαρτήτως του τρόπου λογιστικής παρακολούθησης των υποκαταστημάτων, ήτοι, είτε του συστήματος της αυτοτελούς λογιστικής είτε του συστήματος της εξαρτημένης λογιστικής, δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να διενεργείται σχετική λογιστική εγγραφή στα αρχεία της επιχείρησης, η οποία θα δικαιολογείται καταλλήλως, σύμφωνα με τα ανωτέρω (σχετ. Γνωμ. ΣΛΟΤ: ΑΠ 2601 / 10-12-2019). Το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα να υποδεικνύει τον τρόπο οργάνωσης του λογιστηρίου μιας επιχείρησης.

Τέλος, σκόπιμο θεωρείται να τονισθεί, ότι η διακίνηση (μεταφορά) ταμειακών διαθεσίμων μεταξύ των εγκαταστάσεων της οικονομικής οντότητας, μέσω τραπεζικών λογαριασμών, με το παραστατικό που εκδίδει η τράπεζα ή με βάση την κίνηση των πράξεων (statement), συνιστά πρακτική που διασφαλίζει πλήρως και χωρίς αμφισβητήσεις την εγκυρότητα των συγκεκριμένων συναλλαγών.

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή Χαράλαμπος Ξένος
 

Διονύσιος Παπαγεωργακόπουλος

 

Χαράλαμπος Συρούνης

 

Νικόλαος Σγουρινάκης