Κατέβασμα/Μεταφόρτωση

 

 

Το Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στο οποίο συμμετέχουν και εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου προς τις Επιτροπές Ελέγχου των ΟΔΣ με σκοπό, μεταξύ άλλων, τόσο την εξέταση της συμμόρφωσης τους με τους νέους κανόνες ελέγχου,τις επιδόσεις τους και την αποτελεσματικότητά τους όπως ορίζεται στο άρθρο 44 του ν.4449/2017και τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014

Τo ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Φορέων Εποπτείας Ελεγκτών (ΕΕΦΕΕ) –Committee of European Authority Oversight Boards (CEAOB), επεξεργάστηκε από την ΕΛΤΕ και περιλαμβάνει αναφορές τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο καθώς επίσης και σχετικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του και τη χρονική περίοδο αναφοράς.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις ΟΔΣ ενισχύει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχου διευρύνοντας παράλληλα και τις ευθύνες τους.Μεταξύ των νέων αρμοδιοτήτων των Επιτροπών Ελέγχου είναι και ο ενεργός ρόλος τους στον διορισμό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, η εποπτεία του υποχρεωτικού ελέγχου και η παρακολούθηση της απόδοσης και της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

 

Ο Α ́ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ

Παναγιώτης Γιαννόπουλος