Αθήνα, 30.01.2015
Αριθμ. Πρωτ.: 1409πε ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-3242648 (εσωτ. 214)
Fax : 210-3234141
www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: «ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ».

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εταιρεία μας νια την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητος (Αποθήκευση και διακίνηση εμπορευμάτων τρίτων χωρίς καμιά επεξεργασία) χρησιμοποιεί ιδιόκτητο ακίνητο.

Σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. η εταιρεία αποκτά εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου και ταυτόχρονα έχει τεκμαρτή δαπάνη από ενοίκια.

Το Υπουργείο Οικονομικών απαντώντας, σε ερώτημα άλλου φορολογουμένου με το έγγραφο του Αρ.Πρωτ.:1084575/461/0015/7.8.2008, προτείνει η καταχώριση να γίνει στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου στο ημερολόγιο Εγγραφών Ισολογισμού.

Ερωτάται:

α) Ποιοι λογαριασμοί του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου θα λειτουργήσουν για την απεικόνιση του τεκμαρτού εσόδου και εξόδου και

β) Εάν  το  τεκμαρτό   έσοδο   και  έξοδο  θα  απεικονιστούν  στην   κατάσταση λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως και στην κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λογαριασμοί 75 και 62, με κατάλληλο τίτλο που να δηλώνει ότι αφορούν  τεκμαρτά ποσά. Ωστόσο,  στην κατάσταση αποτελεσμάτων δεν πρέπει να εμφανίζονται τεκμαρτά κονδύλια.  Το θέμα είναι καθαρά φορολογικό και τακτοποιείται στη δήλωση φόρου εισοδήματος.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ