Αθήνα, 20 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 830 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΣΑΘΠΕ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Η Εθνική Γενική Συνομοσπονδία Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος αποτελεί ένωση Σωματείων, είναι νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υπάγεται στη Δ’ Δ.Ο.Υ Αθηνών και η εποπτεία της ανήκει στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ο Ταμίας συντάσσει ισολογισμό, απολογισμό και προϋπολογισμό εκάστου έτους. Τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία είναι, Βιβλίο Ταμείου (Εσόδων και Εξόδων) και Βιβλίο Υλικού και σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. δεν είναι υποχρεωμένη να τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας αλλά Β κατηγορίας. Ερωτάται, αν είναι δυνατή η εξωλογιστική σύνταξη του ισολογισμού ή εάν το εν λόγω ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούται να τηρεί βιβλία Γ κατηγορίας για τη σύνταξη ισολογισμού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εξωλογιστική σύνταξη ισολογισμού μπορεί να γίνει εφόσον προηγηθεί απογραφή όλων των στοιχείων της οντότητας. Η ορθή σύνταξη ισολογισμού πάντως, προϋποθέτει την τήρηση βιβλίων κατά το διπλογραφικό σύστημα (Γ κατηγορίας).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ