Αθήνα, 20 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 699 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:    210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ Ν. 4093/2012

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 326-327 ΕΞ 28.03.2013 απάντηση του ΣΛΟΤ, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 βαρύνει τα αποτελέσματα χρήσης. Επίσης σύμφωνα με το Ν. 4110/2013 η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 εκπίπτει ισόποσα σε μια πενταετία. Ερωτάται αν η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης καταχωρείται σε υπολογαριασμό του 63 «Φόροι- Τέλη» και στο τέλος της χρήσης το 20% να μεταφερθεί στο λογαριασμό 80.00 «Γενική Εκμετάλλευση» και το υπόλοιπο 80% που θα εκπέσει τα επόμενα 4 χρόνια σε Μεταβατικό Λογαριασμό του 36.00 «Έξοδα Επομένων Χρήσεων» ή στο λογαριασμό 16.19 «Έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης» και αν παρακολουθείται στο Μητρώο Παγίων με τη διενέργεια των σχετικών αποσβέσεων κάθε έτος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012, μπορεί να καταχωρηθεί στο λογαριασμό 63 «Φόροι- Τέλη», βαρύνει στο σύνολο της (από λογιστικής απόψεως) τα αποτελέσματα της χρήσεως που αφορά και η φορολογική της τακτοποίηση γίνεται μέσω της φορολογικής δήλωσης. Για παράδειγμα, έστω αποτέλεσα (κέρδος) προ εισφοράς του Ν. 4093/2012 ευρώ 95, έκτακτη εισφορά του Ν. 4093/2012 ευρώ 270 και λοιπά μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα που περιλαμβάνονται στο αποτέλεσμα των 95, ευρώ 33. Το αποτέλεσμα και η δήλωση φόρου εισοδήματος θα έχουν ως εξής:

Προσδιορισυός λογιστικού αποτελέσματος

Λογιστικό αποτέλεσμα προ εισφοράς Ν. 4093/2012                          95
Εισφορά Ν. 4093/2012                                                              (270)
Λογιστικό αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος/(ζημία) χρήσεως    (175)

Προσδιορισμός Φόρου εισοδήματος

Ζημία χρήσεως                                                                        (175)
Μη εκπιπτόμενα έξοδα                                                                 33
Μη εκπιπτόμενη εισφορά Ν. 4093/2012, (270/5*4)                        216
Φορολογητέο αποτέλεσμα                                                            74

Φόρος εισοδήματος (74*20%)                                                   14,8

Σε κάθε μία από τις επόμενες 4 χρήσεις, θα αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα το ποσό των 54 ευρώ (270/5=54) ετησίως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ