Αθήνα, 20 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 669 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:    210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 32

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται αν σε περίπτωση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και λήψεων υπηρεσιών καθώς και εισαγωγών, πρέπει να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά ο λογ. 32 ή υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται απευθείας οι λογαριασμοί αγορών 20-24 καθώς και παγίων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι λογαριασμοί 32.00 «Παραγγελίες πάγιων στοιχείων» και 32.01 «Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων» είναι υποχρεωτικής εφαρμογής

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ