Αθήνα, 20 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 653 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται αν ΑΕ που έχει έσοδα από παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό πάρκο είναι εφικτό να παρακολουθήσει την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 η οποία εκπίπτει ισόποσα σε πέντε (5) έτη, σε ανάπτυξη του λογαριασμού 16.19 « Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης» και να διενεργεί αποσβέσεις ανά έτος ή θα πρέπει να καταχωρείται η εν λόγω εισφορά σε ανάπτυξη του λογαριασμού 63.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012, μπορεί να καταχωρηθεί στο λογαριασμό 63 «Φόροι- Τέλη», βαρύνει στο σύνολο της (από λογιστικής απόψεως) τα αποτελέσματα της χρήσεως που αφορά και η φορολογική της τακτοποίηση γίνεται μέσω της φορολογικής δήλωσης. Για παράδειγμα, έστω αποτέλεσα (κέρδος) προ εισφοράς του Ν. 4093/2012 ευρώ 95, έκτακτη εισφορά του Ν. 4093/2012 ευρώ 270 και λοιπά μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα που περιλαμβάνονται στο αποτέλεσμα των 95, ευρώ 33. Το αποτέλεσμα και η δήλωση φόρου εισοδήματος θα έχουν ως εξής:

Προσδιορισμός λογιστικού αποτελέσματος

Λογιστικό αποτέλεσμα προ εισφοράς Ν. 4093/2012                        95
Εισφορά Ν. 4093/2012                                                           (270)
Λογιστικό αποτέλεσμα προ φόρου εισοδήματος/(ζημία) χρήσεως   (175)

Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος

Ζημία χρήσεως                                                                       (175)
Μη εκπιπτόμενα έξοδα                                                                33
Μη εκπιπτόμενη εισφορά Ν. 4093/2012,(270/5*4)                        216
Φορολογητέο αποτέλεσμα                                                           74

Φόρος εισοδήματος (74*20%)                                                  14,8

Σε κάθε μία από τις επόμενες 4 χρήσεις, θα αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα το ποσό των 54 ευρώ (270/5=54) ετησίως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ