Αθήνα, 20 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 652 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:    210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 18 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ελληνική Ανώνυμη εταιρεία Α συμμετέχει: (α) σε άλλη ανώνυμη εταιρεία Β με ποσοστό 100% και αξία κτήσης στο λογαριασμό 18 ευρώ 3.108.535,58, (β) σε Ελληνική ανώνυμη εταιρεία Γ με ποσοστό 2% και αξία κτήσης στο Λογαριασμό με Κ.Α. 18 ευρώ 387.005,58.
Η εταιρεία Β συμμετέχει στη Γ με ποσοστό 2% και αξία κτήσης στο λογαριασμό με Κ.Α.18 ευρώ 581.050,38.
Η Β συγχωνεύεται με την Γ με ολική απορρόφηση της Γ από την Β.
Ερωτάται ο λογιστικός χειρισμός των λογαριασμών με Κ.Α. 18/(αξία κτήσης), τόσο για την εταιρεία Α όσο και για την εταιρεία Β.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Όσον αφορά την εταιρεία Α, στο Λογαριασμό Συμμετοχές με Κ.Α. 18, θα εμφανισθεί η αξία κτήσης των δύο εταιρειών που συμμετείχε, δηλαδή αξία ευρώ 3.108.535,58+387.005,58. Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων η εν λόγω συμμετοχή στην εταιρεία Β θα αποτιμάται βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 43).
Όσον αφορά την εταιρεία Β η προκύπτουσα υπεραξία θα καταχωρηθεί στο Λογαριασμό με Κ.Α. 16 «Υπεραξία Επιχειρήσεως» και θα αποσβεστεί τμηματικά και ισόποσα εντός πενταετίας, (άρθρο 43 του Ν. 2190/1920).
Οι εν λόγω χειρισμοί έχουν εφαρμογή για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και για τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών.
Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ