Αθήνα, 20 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 574 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Κατόπιν πλειστηριασμού της ακίνητης περιουσίας Μετόχου – Διευθύνοντος Συμβούλου Α.Ε., το πλειστηριασμό απεδόθη στο ΙΚΑ & Δ.Ο.Υ.. Δεδομένης της χρέωσης των πιστωτικών λογαριασμών 54 και 55, ερωτάται ποιος λογαριασμός θα πιστωθεί

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θα πιστωθεί ο λογαριασμός του Μετόχου – Διευθύνοντος Συμβούλου, στον οποίο και έχει υποχρέωση η Α.Ε. Ο εν λόγω λογαριασμός θα τακτοποιηθεί είτε με εξόφληση εφόσον υπάρξει ταμιακή δυνατότητα, είτε με διαγραφή αν η εταιρεία λυθεί και η υποχρέωση δεν έχει εξοφληθεί. Τα νομικά και φορολογικά θέματα που ενδεχομένως προκύπτουν δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ