Αθήνα, 20 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 296 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:    210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: Κ.Φ.Α.Σ.

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ερωτάται η αποτύπωση της ακόλουθης εγγραφής: Ταμείο υποκαταστήματος (απόσταση από κεντρικό 5 χλμ), μόνο λιανικές πωλήσεις – ταμειακές. Ενημερώνεται ο λογαριασμός ταμείου (38.00) του Κεντρικού ή πρέπει να τηρείται ξεχωριστός λογαριασμός ταμείου για το υποκατάστημα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τα θέματα του Κ.Φ.Α.Σ. εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ