Αθήνα, 20 Μαΐου 2013
Αριθμ. Πρωτ.:1119πε ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία πώλησε μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και κατέβαλλε φόρο 5% επί της υπεραξίας. Ερωτώνται:
(α) Οι λογιστικές εγγραφές που πρέπει να διενεργηθούν.
(β) Αν σχηματίζεται αποθεματικό «με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης» στην διανομή κερδών.
(γ) Αν συμψηφίζεται ο καταβληθείς φόρος σε περίπτωση ζημιών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η λογιστική εγγραφή θα είναι:

Κ.Α. 38 Διαθέσιμα                                         970
Κ.Α. 33 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος         30
Κ.Α. 34/18 Χρεόγραφα/Συμμετοχές                                          800
Κ.Α. 76      Κέρδη από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων      200
Τίμημα πώλησης 1.000, Αξία συμμετοχής 800, Κέρδος από την πώληση 200, και Καταβληθείς φόρος 5% 30.

Με δεδομένο ότι το κέρδος φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, δεν σχηματίζεται αποθεματικό. Για το τρίτο θέμα αρμόδιο να απαντήσει είναι το υπουργείο Οικονομικών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ