Αθήνα, 20 Μαίου 2013
Αριθμ. Πρωτ.: 1081πε ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΤΕ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
(ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 – Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax:    210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 30.90 «ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΕΛΑΤΩΝ»

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ζητείται σχετική με το θέμα γνωμοδότηση την οποία και παραθέτουμε ως ακολούθως: «Ζητούνται διευκρινίσεις όσον αφορά τη χρήση του λογαριασμού 30.90 από επιχείρηση που εφαρμόζει τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα:

1. Τα παραστατικά που καταχωρούνται στον λογαριασμό 30.90 πρέπει να έχουν εκδοθεί στο όνομα του πελάτη ή μπορεί και να μην έχουν εκδοθεί στο όνομά του;
2. Αν η απάντηση είναι μπορεί και να μην έχουν εκδοθεί στο όνομά του, θα μπορούσαν να καταχωρηθούν στον λογαριασμό αυτό, π.χ.:

-Αμοιβές δικηγόρων τις υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούμε κατά την διεκπεραίωση μέρους της εργασίας που αναλαμβάνουμε, όταν η Α.Π.Υ. του δικηγόρου έχει εκδοθεί στο όνομα της εταιρείας μας; Στη συνέχεια όταν θα τιμολογήσουμε τον πελάτη, στην Α.Π.Υ. μας, θα αναφέρουμε το συγκεκριμένο κόστος της αμοιβής ως «Έξοδα πραγματοποιηθέντα για λογαριασμό σας». Σε αυτήν την περίπτωση οι λογαριασμοί του 61 (Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων) δεν θα ενημερωθούν καθόλου με την Α.Π.Υ. του δικηγόρου που χρησιμοποιήσαμε.

Είναι ο εν λόγω χειρισμός ορθός;

-Διάφορα άλλα έξοδα όπως π.χ. τηλεφωνικά – μέρος του λογαριασμού του ΟΤΕ που πάλι είναι στο δικό μας όνομα και όχι στο όνομα του πελάτη; Σε αυτήν την περίπτωση μέρος του λογαριασμού θα καταχωρηθεί στον λογαριασμό με Κ.Α. 30.90 και όχι στον λογαριασμό εξόδου 62 (Παροχές Τρίτων). Είναι ο εν λόγω χειρισμός ορθός;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Ο λογιστικός χειρισμός των προαναφερόμενων εξόδων εξαρτάται από την ουσία της συναλλαγής. Έτσι, αν κατά την σύναψη της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμφωνείται ένα ποσό εσόδου που περιλαμβάνει το σύνολο των εξόδων που θα πραγματοποιηθούν, τα σχετικά ποσά πρέπει να βαρύνουν τα έξοδα της επιχείρησης που τα πραγματοποιεί και προσφέρει την υπηρεσία, ώστε να προκύπτει το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης συναλλαγής. Αν η συμφωνία δεν περιλαμβάνει κάποια έξοδα, τα οποία αν πραγματοποιηθούν θα βαρύνουν τον πελάτη και δεν προκύπτει από αυτά έσοδο, τα έξοδα αυτά δεν πρέπει να βαρύνουν την επιχείρηση που προσφέρει την υπηρεσία αλλά τον πελάτη και στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ενδιάμεσος λογαριασμός με Κ.Α. 30.90. Στην δεύτερη περίπτωση όμως, κατά την γνώμη μας, δεν υπάρχει λόγος τα παραστατικά να εκδίδονται στο όνομα του προσφέροντος την υπηρεσία και όχι απευθείας στο όνομα του πελάτη.»

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ